مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 1130
درجه: متوسط
تاریخ: 26 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1129
درجه: آسان
تاریخ: 24 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن انگلیسی 21
درجه: آسان
تاریخ: 22 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1128
درجه: آسان
تاریخ: 21 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1127
درجه: آسان
تاریخ: 19 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1126
درجه: آسان
تاریخ: 17 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1125
درجه: آسان
تاریخ: 15 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1124
درجه: آسان
تاریخ: 14 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن انگلیسی 20
درجه: آسان
تاریخ: 12 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1123
درجه: آسان
تاریخ: 10 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1122
درجه: آسان
تاریخ: 08 مرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1121
درجه: آسان
تاریخ: 05 مرداد 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: