مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن انگلیسی 18
درجه: آسان
تاریخ: 23 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1099
درجه: آسان
تاریخ: 21 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1098
درجه: آسان
تاریخ: 20 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1097
درجه: آسان
تاریخ: 18 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1096
درجه: آسان
تاریخ: 16 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1095
درجه: آسان
تاریخ: 14 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن انگلیسی 17
درجه: آسان
تاریخ: 13 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1094
درجه: آسان
تاریخ: 11 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1093
درجه: آسان
تاریخ: 09 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1092
درجه: متوسط
تاریخ: 07 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1091
درجه: متوسط
تاریخ: 06 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1090
درجه: آسان
تاریخ: 04 خرداد 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: