اوقات شرعی تهران

استان :
شهر :
یکشنبه 02 اردیبهشت 1403
تاریخ هجری قمری 12 شَوّال 1445
اذان صبح 03:54
طلوع خورشید 05:24
اذان ظهر 12:03
اذان عصر 15:45
غروب خورشید 18:43
اذان مغرب 19:02
اذان عشاء 19:52
نیمه شب شرعی 23:18
دوشنبه 03 اردیبهشت 1403
تاریخ هجری قمری 13 شَوّال 1445
اذان صبح 03:52
طلوع خورشید 05:22
اذان ظهر 12:03
اذان عصر 15:45
غروب خورشید 18:44
اذان مغرب 19:03
اذان عشاء 19:53
نیمه شب شرعی 23:18
سه‌شنبه 04 اردیبهشت 1403
تاریخ هجری قمری 14 شَوّال 1445
اذان صبح 03:51
طلوع خورشید 05:21
اذان ظهر 12:03
اذان عصر 15:45
غروب خورشید 18:44
اذان مغرب 19:03
اذان عشاء 19:54
نیمه شب شرعی 23:18
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403
تاریخ هجری قمری 15 شَوّال 1445
اذان صبح 03:49
طلوع خورشید 05:20
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:45
غروب خورشید 18:45
اذان مغرب 19:04
اذان عشاء 19:55
نیمه شب شرعی 23:17
پنج‌شنبه 06 اردیبهشت 1403
تاریخ هجری قمری 16 شَوّال 1445
اذان صبح 03:48
طلوع خورشید 05:19
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:45
غروب خورشید 18:46
اذان مغرب 19:05
اذان عشاء 19:57
نیمه شب شرعی 23:17
جمعه 07 اردیبهشت 1403
تاریخ هجری قمری 17 شَوّال 1445
اذان صبح 03:46
طلوع خورشید 05:18
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:45
غروب خورشید 18:47
اذان مغرب 19:06
اذان عشاء 19:58
نیمه شب شرعی 23:17
شنبه 08 اردیبهشت 1403
تاریخ هجری قمری 18 شَوّال 1445
اذان صبح 03:45
طلوع خورشید 05:17
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:45
غروب خورشید 18:48
اذان مغرب 19:07
اذان عشاء 19:59
نیمه شب شرعی 23:16
یکشنبه 09 اردیبهشت 1403
تاریخ هجری قمری 19 شَوّال 1445
اذان صبح 03:43
طلوع خورشید 05:15
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:45
غروب خورشید 18:49
اذان مغرب 19:08
اذان عشاء 20:00
نیمه شب شرعی 23:16
دوشنبه 10 اردیبهشت 1403
تاریخ هجری قمری 20 شَوّال 1445
اذان صبح 03:42
طلوع خورشید 05:14
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:46
غروب خورشید 18:50
اذان مغرب 19:09
اذان عشاء 20:01
نیمه شب شرعی 23:16
سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403
تاریخ هجری قمری 21 شَوّال 1445
اذان صبح 03:40
طلوع خورشید 05:13
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:46
غروب خورشید 18:50
اذان مغرب 19:10
اذان عشاء 20:02
نیمه شب شرعی 23:15
سه‌شنبه 01 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 13 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:14
طلوع خورشید 04:55
اذان ظهر 12:01
اذان عصر 15:49
غروب خورشید 19:07
اذان مغرب 19:28
اذان عشاء 20:24
نیمه شب شرعی 23:11
چهارشنبه 02 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 14 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:14
طلوع خورشید 04:54
اذان ظهر 12:01
اذان عصر 15:49
غروب خورشید 19:08
اذان مغرب 19:29
اذان عشاء 20:25
نیمه شب شرعی 23:11
پنج‌شنبه 03 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 15 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:13
طلوع خورشید 04:54
اذان ظهر 12:01
اذان عصر 15:49
غروب خورشید 19:09
اذان مغرب 19:29
اذان عشاء 20:26
نیمه شب شرعی 23:11
جمعه 04 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 16 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:12
طلوع خورشید 04:53
اذان ظهر 12:01
اذان عصر 15:49
غروب خورشید 19:10
اذان مغرب 19:30
اذان عشاء 20:27
نیمه شب شرعی 23:11
شنبه 05 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 17 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:11
طلوع خورشید 04:53
اذان ظهر 12:01
اذان عصر 15:49
غروب خورشید 19:10
اذان مغرب 19:31
اذان عشاء 20:28
نیمه شب شرعی 23:11
یکشنبه 06 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 18 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:10
طلوع خورشید 04:52
اذان ظهر 12:01
اذان عصر 15:50
غروب خورشید 19:11
اذان مغرب 19:32
اذان عشاء 20:29
نیمه شب شرعی 23:11
دوشنبه 07 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 19 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:09
طلوع خورشید 04:52
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:50
غروب خورشید 19:12
اذان مغرب 19:32
اذان عشاء 20:30
نیمه شب شرعی 23:10
سه‌شنبه 08 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 20 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:08
طلوع خورشید 04:51
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:50
غروب خورشید 19:12
اذان مغرب 19:33
اذان عشاء 20:31
نیمه شب شرعی 23:10
چهارشنبه 09 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 21 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:08
طلوع خورشید 04:51
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:50
غروب خورشید 19:13
اذان مغرب 19:34
اذان عشاء 20:31
نیمه شب شرعی 23:10
پنج‌شنبه 10 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 22 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:07
طلوع خورشید 04:50
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:50
غروب خورشید 19:14
اذان مغرب 19:35
اذان عشاء 20:32
نیمه شب شرعی 23:10
جمعه 11 خرداد 1403
تاریخ هجری قمری 23 ذوالقعدة 1445
اذان صبح 03:06
طلوع خورشید 04:50
اذان ظهر 12:02
اذان عصر 15:51
غروب خورشید 19:14
اذان مغرب 19:35
اذان عشاء 20:33
نیمه شب شرعی 23:10
اشتراک گذاری