اوقات شرعی تهران

استان :
شهر :
یکشنبه 31 تیر 1403
تاریخ هجری قمری 14 مُحَرَّم 1446
اذان صبح 03:24
طلوع خورشید 05:04
اذان ظهر 12:11
اذان عصر 15:59
غروب خورشید 19:17
اذان مغرب 19:37
اذان عشاء 20:33
نیمه شب شرعی 23:20
دوشنبه 01 مرداد 1403
تاریخ هجری قمری 15 مُحَرَّم 1446
اذان صبح 03:25
طلوع خورشید 05:05
اذان ظهر 12:11
اذان عصر 15:59
غروب خورشید 19:16
اذان مغرب 19:37
اذان عشاء 20:33
نیمه شب شرعی 23:20
سه‌شنبه 02 مرداد 1403
تاریخ هجری قمری 16 مُحَرَّم 1446
اذان صبح 03:26
طلوع خورشید 05:06
اذان ظهر 12:11
اذان عصر 15:59
غروب خورشید 19:16
اذان مغرب 19:36
اذان عشاء 20:32
نیمه شب شرعی 23:21
چهارشنبه 03 مرداد 1403
تاریخ هجری قمری 17 مُحَرَّم 1446
اذان صبح 03:27
طلوع خورشید 05:06
اذان ظهر 12:11
اذان عصر 15:59
غروب خورشید 19:15
اذان مغرب 19:35
اذان عشاء 20:31
نیمه شب شرعی 23:21
پنج‌شنبه 04 مرداد 1403
تاریخ هجری قمری 18 مُحَرَّم 1446
اذان صبح 03:28
طلوع خورشید 05:07
اذان ظهر 12:11
اذان عصر 15:59
غروب خورشید 19:14
اذان مغرب 19:34
اذان عشاء 20:30
نیمه شب شرعی 23:21
جمعه 05 مرداد 1403
تاریخ هجری قمری 19 مُحَرَّم 1446
اذان صبح 03:29
طلوع خورشید 05:08
اذان ظهر 12:11
اذان عصر 15:59
غروب خورشید 19:13
اذان مغرب 19:34
اذان عشاء 20:29
نیمه شب شرعی 23:21
شنبه 06 مرداد 1403
تاریخ هجری قمری 20 مُحَرَّم 1446
اذان صبح 03:30
طلوع خورشید 05:09
اذان ظهر 12:11
اذان عصر 15:59
غروب خورشید 19:13
اذان مغرب 19:33
اذان عشاء 20:28
نیمه شب شرعی 23:21
یکشنبه 07 مرداد 1403
تاریخ هجری قمری 21 مُحَرَّم 1446
اذان صبح 03:31
طلوع خورشید 05:09
اذان ظهر 12:11
اذان عصر 15:59
غروب خورشید 19:12
اذان مغرب 19:32
اذان عشاء 20:27
نیمه شب شرعی 23:22
دوشنبه 08 مرداد 1403
تاریخ هجری قمری 22 مُحَرَّم 1446
اذان صبح 03:32
طلوع خورشید 05:10
اذان ظهر 12:11
اذان عصر 15:58
غروب خورشید 19:11
اذان مغرب 19:31
اذان عشاء 20:26
نیمه شب شرعی 23:22
سه‌شنبه 09 مرداد 1403
تاریخ هجری قمری 23 مُحَرَّم 1446
اذان صبح 03:33
طلوع خورشید 05:11
اذان ظهر 12:11
اذان عصر 15:58
غروب خورشید 19:10
اذان مغرب 19:30
اذان عشاء 20:25
نیمه شب شرعی 23:22
چهارشنبه 10 مرداد 1403
تاریخ هجری قمری 24 مُحَرَّم 1446
اذان صبح 03:35
طلوع خورشید 05:12
اذان ظهر 12:11
اذان عصر 15:58
غروب خورشید 19:09
اذان مغرب 19:29
اذان عشاء 20:23
نیمه شب شرعی 23:22
چهارشنبه 31 مرداد 1403
تاریخ هجری قمری 15 صَفَر 1446
اذان صبح 03:58
طلوع خورشید 05:28
اذان ظهر 12:07
اذان عصر 15:50
غروب خورشید 18:46
اذان مغرب 19:05
اذان عشاء 19:55
نیمه شب شرعی 23:22
پنج‌شنبه 01 شهریور 1403
تاریخ هجری قمری 16 صَفَر 1446
اذان صبح 03:59
طلوع خورشید 05:29
اذان ظهر 12:07
اذان عصر 15:50
غروب خورشید 18:45
اذان مغرب 19:04
اذان عشاء 19:54
نیمه شب شرعی 23:22
جمعه 02 شهریور 1403
تاریخ هجری قمری 17 صَفَر 1446
اذان صبح 04:00
طلوع خورشید 05:30
اذان ظهر 12:07
اذان عصر 15:49
غروب خورشید 18:44
اذان مغرب 19:02
اذان عشاء 19:52
نیمه شب شرعی 23:22
شنبه 03 شهریور 1403
تاریخ هجری قمری 18 صَفَر 1446
اذان صبح 04:01
طلوع خورشید 05:30
اذان ظهر 12:07
اذان عصر 15:48
غروب خورشید 18:42
اذان مغرب 19:01
اذان عشاء 19:51
نیمه شب شرعی 23:22
یکشنبه 04 شهریور 1403
تاریخ هجری قمری 19 صَفَر 1446
اذان صبح 04:02
طلوع خورشید 05:31
اذان ظهر 12:06
اذان عصر 15:48
غروب خورشید 18:41
اذان مغرب 19:00
اذان عشاء 19:49
نیمه شب شرعی 23:22
دوشنبه 05 شهریور 1403
تاریخ هجری قمری 20 صَفَر 1446
اذان صبح 04:03
طلوع خورشید 05:32
اذان ظهر 12:06
اذان عصر 15:47
غروب خورشید 18:40
اذان مغرب 18:58
اذان عشاء 19:48
نیمه شب شرعی 23:21
سه‌شنبه 06 شهریور 1403
تاریخ هجری قمری 21 صَفَر 1446
اذان صبح 04:04
طلوع خورشید 05:33
اذان ظهر 12:06
اذان عصر 15:46
غروب خورشید 18:38
اذان مغرب 18:57
اذان عشاء 19:46
نیمه شب شرعی 23:21
چهارشنبه 07 شهریور 1403
تاریخ هجری قمری 22 صَفَر 1446
اذان صبح 04:05
طلوع خورشید 05:33
اذان ظهر 12:05
اذان عصر 15:46
غروب خورشید 18:37
اذان مغرب 18:55
اذان عشاء 19:45
نیمه شب شرعی 23:21
پنج‌شنبه 08 شهریور 1403
تاریخ هجری قمری 23 صَفَر 1446
اذان صبح 04:06
طلوع خورشید 05:34
اذان ظهر 12:05
اذان عصر 15:45
غروب خورشید 18:35
اذان مغرب 18:54
اذان عشاء 19:43
نیمه شب شرعی 23:21
جمعه 09 شهریور 1403
تاریخ هجری قمری 24 صَفَر 1446
اذان صبح 04:07
طلوع خورشید 05:35
اذان ظهر 12:05
اذان عصر 15:44
غروب خورشید 18:34
اذان مغرب 18:53
اذان عشاء 19:42
نیمه شب شرعی 23:21
شنبه 10 شهریور 1403
تاریخ هجری قمری 25 صَفَر 1446
اذان صبح 04:08
طلوع خورشید 05:36
اذان ظهر 12:05
اذان عصر 15:44
غروب خورشید 18:33
اذان مغرب 18:51
اذان عشاء 19:40
نیمه شب شرعی 23:21
اشتراک گذاری