مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 1089
درجه: آسان
تاریخ: 02 خرداد 1401
حل جدول
شرح در متن انگلیسی 16
درجه: متوسط
تاریخ: 31 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1088
درجه: آسان
تاریخ: 30 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1087
درجه: متوسط
تاریخ: 28 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1086
درجه: متوسط
تاریخ: 26 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1085
درجه: متوسط
تاریخ: 24 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1084
درجه: آسان
تاریخ: 23 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن انگلیسی 15
درجه: متوسط
تاریخ: 21 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1083
درجه: متوسط
تاریخ: 19 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1082
درجه: آسان
تاریخ: 17 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1081
درجه: آسان
تاریخ: 16 اردیبهشت 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1080
درجه: متوسط
تاریخ: 14 اردیبهشت 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: