مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 978
درجه: آسان
تاریخ: 14 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 977
درجه: متوسط
تاریخ: 13 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 976
درجه: آسان
تاریخ: 12 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 975
درجه: سخت
تاریخ: 11 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 974
درجه: متوسط
تاریخ: 10 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 973
درجه: آسان
تاریخ: 09 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 972
درجه: سخت
تاریخ: 08 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 971
درجه: متوسط
تاریخ: 07 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 970
درجه: آسان
تاریخ: 06 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 969
درجه: سخت
تاریخ: 05 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 968
درجه: متوسط
تاریخ: 04 آذر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 967
درجه: آسان
تاریخ: 03 آذر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: