مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 1013
درجه: سخت
تاریخ: 21 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1012
درجه: متوسط
تاریخ: 20 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1011
درجه: آسان
تاریخ: 19 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1010
درجه: سخت
تاریخ: 18 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1009
درجه: متوسط
تاریخ: 17 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1008
درجه: آسان
تاریخ: 16 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1007
درجه: سخت
تاریخ: 15 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1006
درجه: متوسط
تاریخ: 14 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1005
درجه: آسان
تاریخ: 13 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1004
درجه: سخت
تاریخ: 12 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1003
درجه: متوسط
تاریخ: 11 دی 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 1002
درجه: آسان
تاریخ: 10 دی 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: