پیش بینی آب و هوای تهران

شهر :
دوشنبه 27 فروردین 1403 - 15:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 20.67
حداقل دما ℃ 19.97
حداکثر دما ℃ 20.67
رطوبت %15
باد 1.81
دوشنبه 27 فروردین 1403 - 18:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 20.47
حداقل دما ℃ 20.08
حداکثر دما ℃ 20.47
رطوبت %16
باد 1.55
دوشنبه 27 فروردین 1403 - 21:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 19.74
حداقل دما ℃ 19.28
حداکثر دما ℃ 19.74
رطوبت %17
باد 2.97
سه‌شنبه 28 فروردین 1403 - 00:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 18.1
حداقل دما ℃ 18.1
حداکثر دما ℃ 18.1
رطوبت %21
باد 1.07
سه‌شنبه 28 فروردین 1403 - 03:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 16.75
حداقل دما ℃ 16.75
حداکثر دما ℃ 16.75
رطوبت %24
باد 2.07
سه‌شنبه 28 فروردین 1403 - 06:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 15.65
حداقل دما ℃ 15.65
حداکثر دما ℃ 15.65
رطوبت %30
باد 2.71
سه‌شنبه 28 فروردین 1403 - 09:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 17.47
حداقل دما ℃ 17.47
حداکثر دما ℃ 17.47
رطوبت %27
باد 3.58
سه‌شنبه 28 فروردین 1403 - 12:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 19.25
حداقل دما ℃ 19.25
حداکثر دما ℃ 19.25
رطوبت %25
باد 2.88
سه‌شنبه 28 فروردین 1403 - 15:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 21.13
حداقل دما ℃ 21.13
حداکثر دما ℃ 21.13
رطوبت %17
باد 3.92
سه‌شنبه 28 فروردین 1403 - 18:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 19.67
حداقل دما ℃ 19.67
حداکثر دما ℃ 19.67
رطوبت %20
باد 0.69
سه‌شنبه 28 فروردین 1403 - 21:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 18.22
حداقل دما ℃ 18.22
حداکثر دما ℃ 18.22
رطوبت %31
باد 2.22
چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 00:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 17.69
حداقل دما ℃ 17.69
حداکثر دما ℃ 17.69
رطوبت %32
باد 1.41
چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 03:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 16.98
حداقل دما ℃ 16.98
حداکثر دما ℃ 16.98
رطوبت %33
باد 0.46
چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 06:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 17.02
حداقل دما ℃ 17.02
حداکثر دما ℃ 17.02
رطوبت %32
باد 0.46
چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 09:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 19.15
حداقل دما ℃ 19.15
حداکثر دما ℃ 19.15
رطوبت %26
باد 1.98
چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 12:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 21.47
حداقل دما ℃ 21.47
حداکثر دما ℃ 21.47
رطوبت %22
باد 4.2
چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 15:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 22.5
حداقل دما ℃ 22.5
حداکثر دما ℃ 22.5
رطوبت %20
باد 5.09
چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 18:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 21.88
حداقل دما ℃ 21.88
حداکثر دما ℃ 21.88
رطوبت %18
باد 3.39
چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 21:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 20.92
حداقل دما ℃ 20.92
حداکثر دما ℃ 20.92
رطوبت %21
باد 2.69
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 00:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 18.61
حداقل دما ℃ 18.61
حداکثر دما ℃ 18.61
رطوبت %25
باد 1.58
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 03:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 17.94
حداقل دما ℃ 17.94
حداکثر دما ℃ 17.94
رطوبت %28
باد 0.31
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 06:30
آسمان صاف
دما ℃ 17.87
حداقل دما ℃ 17.87
حداکثر دما ℃ 17.87
رطوبت %28
باد 0.94
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 09:30
آسمان صاف
دما ℃ 20.44
حداقل دما ℃ 20.44
حداکثر دما ℃ 20.44
رطوبت %24
باد 2.58
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 12:30
آسمان صاف
دما ℃ 23.16
حداقل دما ℃ 23.16
حداکثر دما ℃ 23.16
رطوبت %16
باد 3.49
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 15:30
آسمان صاف
دما ℃ 24.63
حداقل دما ℃ 24.63
حداکثر دما ℃ 24.63
رطوبت %12
باد 4.43
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 18:30
آسمان صاف
دما ℃ 24.2
حداقل دما ℃ 24.2
حداکثر دما ℃ 24.2
رطوبت %10
باد 3.75
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 21:30
آسمان صاف
دما ℃ 22.87
حداقل دما ℃ 22.87
حداکثر دما ℃ 22.87
رطوبت %11
باد 0.04
جمعه 31 فروردین 1403 - 00:30
آسمان صاف
دما ℃ 20.95
حداقل دما ℃ 20.95
حداکثر دما ℃ 20.95
رطوبت %14
باد 2.21
جمعه 31 فروردین 1403 - 03:30
آسمان صاف
دما ℃ 19.69
حداقل دما ℃ 19.69
حداکثر دما ℃ 19.69
رطوبت %17
باد 1.66
جمعه 31 فروردین 1403 - 06:30
آسمان صاف
دما ℃ 19.5
حداقل دما ℃ 19.5
حداکثر دما ℃ 19.5
رطوبت %19
باد 1.17
جمعه 31 فروردین 1403 - 09:30
آسمان صاف
دما ℃ 22.23
حداقل دما ℃ 22.23
حداکثر دما ℃ 22.23
رطوبت %15
باد 3.07
جمعه 31 فروردین 1403 - 12:30
آسمان صاف
دما ℃ 24.94
حداقل دما ℃ 24.94
حداکثر دما ℃ 24.94
رطوبت %14
باد 3.58
جمعه 31 فروردین 1403 - 15:30
آسمان صاف
دما ℃ 26.96
حداقل دما ℃ 26.96
حداکثر دما ℃ 26.96
رطوبت %12
باد 2.91
جمعه 31 فروردین 1403 - 18:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 24.47
حداقل دما ℃ 24.47
حداکثر دما ℃ 24.47
رطوبت %20
باد 3.78
جمعه 31 فروردین 1403 - 21:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 22.25
حداقل دما ℃ 22.25
حداکثر دما ℃ 22.25
رطوبت %28
باد 3.58
شنبه 01 اردیبهشت 1403 - 00:30
بارش خفیف باران
دما ℃ 21.45
حداقل دما ℃ 21.45
حداکثر دما ℃ 21.45
رطوبت %29
باد 1.41
شنبه 01 اردیبهشت 1403 - 03:30
بارش خفیف باران
دما ℃ 20.26
حداقل دما ℃ 20.26
حداکثر دما ℃ 20.26
رطوبت %33
باد 1.89
شنبه 01 اردیبهشت 1403 - 06:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 20.25
حداقل دما ℃ 20.25
حداکثر دما ℃ 20.25
رطوبت %30
باد 1.85
شنبه 01 اردیبهشت 1403 - 09:30
کمی ابری
دما ℃ 23.58
حداقل دما ℃ 23.58
حداکثر دما ℃ 23.58
رطوبت %23
باد 3.59
شنبه 01 اردیبهشت 1403 - 12:30
کمی ابری
دما ℃ 25.81
حداقل دما ℃ 25.81
حداکثر دما ℃ 25.81
رطوبت %15
باد 1.87
اشتراک گذاری