پیش بینی آب و هوای تهران

شهر :
یکشنبه 19 آذر 1402 - 21:30
آسمان صاف
دما ℃ 13.82
حداقل دما ℃ 13.76
حداکثر دما ℃ 13.82
رطوبت %26
باد 2.45
دوشنبه 20 آذر 1402 - 00:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 13.25
حداقل دما ℃ 12.95
حداکثر دما ℃ 13.25
رطوبت %26
باد 2.59
دوشنبه 20 آذر 1402 - 03:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 12.43
حداقل دما ℃ 12.43
حداکثر دما ℃ 12.43
رطوبت %24
باد 2.74
دوشنبه 20 آذر 1402 - 06:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 11.94
حداقل دما ℃ 11.94
حداکثر دما ℃ 11.94
رطوبت %23
باد 2.48
دوشنبه 20 آذر 1402 - 09:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 14.03
حداقل دما ℃ 14.03
حداکثر دما ℃ 14.03
رطوبت %20
باد 1.16
دوشنبه 20 آذر 1402 - 12:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 15.47
حداقل دما ℃ 15.47
حداکثر دما ℃ 15.47
رطوبت %19
باد 1.02
دوشنبه 20 آذر 1402 - 15:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 15.33
حداقل دما ℃ 15.33
حداکثر دما ℃ 15.33
رطوبت %22
باد 1.28
دوشنبه 20 آذر 1402 - 18:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 13.24
حداقل دما ℃ 13.24
حداکثر دما ℃ 13.24
رطوبت %30
باد 1.01
دوشنبه 20 آذر 1402 - 21:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 12.34
حداقل دما ℃ 12.34
حداکثر دما ℃ 12.34
رطوبت %32
باد 0.63
سه‌شنبه 21 آذر 1402 - 00:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 11.47
حداقل دما ℃ 11.47
حداکثر دما ℃ 11.47
رطوبت %34
باد 0.25
سه‌شنبه 21 آذر 1402 - 03:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 10.4
حداقل دما ℃ 10.4
حداکثر دما ℃ 10.4
رطوبت %39
باد 0.73
سه‌شنبه 21 آذر 1402 - 06:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 9.82
حداقل دما ℃ 9.82
حداکثر دما ℃ 9.82
رطوبت %42
باد 0.7
سه‌شنبه 21 آذر 1402 - 09:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 11.18
حداقل دما ℃ 11.18
حداکثر دما ℃ 11.18
رطوبت %39
باد 0.66
سه‌شنبه 21 آذر 1402 - 12:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 12.49
حداقل دما ℃ 12.49
حداکثر دما ℃ 12.49
رطوبت %36
باد 1.41
سه‌شنبه 21 آذر 1402 - 15:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 12.92
حداقل دما ℃ 12.92
حداکثر دما ℃ 12.92
رطوبت %36
باد 1.45
سه‌شنبه 21 آذر 1402 - 18:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 11.96
حداقل دما ℃ 11.96
حداکثر دما ℃ 11.96
رطوبت %39
باد 1.35
سه‌شنبه 21 آذر 1402 - 21:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 11.07
حداقل دما ℃ 11.07
حداکثر دما ℃ 11.07
رطوبت %43
باد 0.95
چهارشنبه 22 آذر 1402 - 00:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 10.22
حداقل دما ℃ 10.22
حداکثر دما ℃ 10.22
رطوبت %45
باد 0.85
چهارشنبه 22 آذر 1402 - 03:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 9.75
حداقل دما ℃ 9.75
حداکثر دما ℃ 9.75
رطوبت %46
باد 0.99
چهارشنبه 22 آذر 1402 - 06:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 9.68
حداقل دما ℃ 9.68
حداکثر دما ℃ 9.68
رطوبت %46
باد 1.07
چهارشنبه 22 آذر 1402 - 09:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 10.73
حداقل دما ℃ 10.73
حداکثر دما ℃ 10.73
رطوبت %43
باد 1.39
چهارشنبه 22 آذر 1402 - 12:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 11.38
حداقل دما ℃ 11.38
حداکثر دما ℃ 11.38
رطوبت %42
باد 0.92
چهارشنبه 22 آذر 1402 - 15:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 12.77
حداقل دما ℃ 12.77
حداکثر دما ℃ 12.77
رطوبت %39
باد 2.44
چهارشنبه 22 آذر 1402 - 18:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 11.8
حداقل دما ℃ 11.8
حداکثر دما ℃ 11.8
رطوبت %42
باد 1.09
چهارشنبه 22 آذر 1402 - 21:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 11.42
حداقل دما ℃ 11.42
حداکثر دما ℃ 11.42
رطوبت %44
باد 1.43
پنج‌شنبه 23 آذر 1402 - 00:30
بارش خفیف باران
دما ℃ 10.29
حداقل دما ℃ 10.29
حداکثر دما ℃ 10.29
رطوبت %56
باد 0.94
پنج‌شنبه 23 آذر 1402 - 03:30
بارش خفیف باران
دما ℃ 9.14
حداقل دما ℃ 9.14
حداکثر دما ℃ 9.14
رطوبت %71
باد 1.44
پنج‌شنبه 23 آذر 1402 - 06:30
بارش باران
دما ℃ 7.53
حداقل دما ℃ 7.53
حداکثر دما ℃ 7.53
رطوبت %86
باد 0.97
پنج‌شنبه 23 آذر 1402 - 09:30
بارش خفیف باران
دما ℃ 7.69
حداقل دما ℃ 7.69
حداکثر دما ℃ 7.69
رطوبت %85
باد 1.69
پنج‌شنبه 23 آذر 1402 - 12:30
بارش خفیف باران
دما ℃ 7.71
حداقل دما ℃ 7.71
حداکثر دما ℃ 7.71
رطوبت %83
باد 2.36
پنج‌شنبه 23 آذر 1402 - 15:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 8.65
حداقل دما ℃ 8.65
حداکثر دما ℃ 8.65
رطوبت %69
باد 2.07
پنج‌شنبه 23 آذر 1402 - 18:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 8.34
حداقل دما ℃ 8.34
حداکثر دما ℃ 8.34
رطوبت %62
باد 2.24
پنج‌شنبه 23 آذر 1402 - 21:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 7.91
حداقل دما ℃ 7.91
حداکثر دما ℃ 7.91
رطوبت %57
باد 1.48
جمعه 24 آذر 1402 - 00:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 7.46
حداقل دما ℃ 7.46
حداکثر دما ℃ 7.46
رطوبت %57
باد 1.1
جمعه 24 آذر 1402 - 03:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 6.99
حداقل دما ℃ 6.99
حداکثر دما ℃ 6.99
رطوبت %57
باد 0.98
جمعه 24 آذر 1402 - 06:30
آسمان صاف
دما ℃ 6.65
حداقل دما ℃ 6.65
حداکثر دما ℃ 6.65
رطوبت %57
باد 1.28
جمعه 24 آذر 1402 - 09:30
آسمان صاف
دما ℃ 8.02
حداقل دما ℃ 8.02
حداکثر دما ℃ 8.02
رطوبت %53
باد 0.93
جمعه 24 آذر 1402 - 12:30
آسمان صاف
دما ℃ 9.73
حداقل دما ℃ 9.73
حداکثر دما ℃ 9.73
رطوبت %49
باد 1.63
جمعه 24 آذر 1402 - 15:30
آسمان صاف
دما ℃ 10.63
حداقل دما ℃ 10.63
حداکثر دما ℃ 10.63
رطوبت %45
باد 1.59
جمعه 24 آذر 1402 - 18:30
آسمان صاف
دما ℃ 9.82
حداقل دما ℃ 9.82
حداکثر دما ℃ 9.82
رطوبت %46
باد 0.99
اشتراک گذاری