مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


متقاطع شماره 1091
درجه: آسان
تاریخ: 28 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1090
درجه: سخت
تاریخ: 26 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1089
درجه: متوسط
تاریخ: 24 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1088
درجه: آسان
تاریخ: 22 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1087
درجه: سخت
تاریخ: 21 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1086
درجه: متوسط
تاریخ: 19 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1085
درجه: آسان
تاریخ: 17 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1084 بدون دوحرفی
درجه: سخت
تاریخ: 15 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1083
درجه: متوسط
تاریخ: 14 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1082
درجه: آسان
تاریخ: 12 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1081
درجه: متوسط
تاریخ: 10 مرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1080
درجه: آسان
تاریخ: 08 مرداد 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: