مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 917
درجه: سخت
تاریخ: 15 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 916
درجه: متوسط
تاریخ: 14 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 915
درجه: آسان
تاریخ: 13 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 914
درجه: سخت
تاریخ: 12 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 913
درجه: متوسط
تاریخ: 11 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 912
درجه: آسان
تاریخ: 10 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 911
درجه: سخت
تاریخ: 09 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 910
درجه: متوسط
تاریخ: 08 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 909
درجه: آسان
تاریخ: 07 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 908
درجه: سخت
تاریخ: 06 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 907
درجه: متوسط
تاریخ: 05 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 906
درجه: آسان
تاریخ: 04 آذر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: