مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


متقاطع شماره 1043
درجه: آسان
تاریخ: 04 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1042
درجه: سخت
تاریخ: 02 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1041
درجه: متوسط
تاریخ: 31 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1040
درجه: آسان
تاریخ: 30 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1039
درجه: سخت
تاریخ: 28 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1038
درجه: متوسط
تاریخ: 26 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1037
درجه: آسان
تاریخ: 24 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1036
درجه: سخت
تاریخ: 23 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1035
درجه: متوسط
تاریخ: 21 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1034
درجه: آسان
تاریخ: 19 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1033
درجه: سخت
تاریخ: 17 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1032
درجه: متوسط
تاریخ: 16 اردیبهشت 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: