مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


متقاطع شماره 1026
درجه: متوسط
تاریخ: 05 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1025
درجه: آسان
تاریخ: 03 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1024
درجه: سخت
تاریخ: 02 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1023
درجه: متوسط
تاریخ: 31 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1022
درجه: آسان
تاریخ: 29 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1021
درجه: سخت
تاریخ: 27 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1020
درجه: متوسط
تاریخ: 26 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1019
درجه: آسان
تاریخ: 24 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1019
درجه: متوسط
تاریخ: 22 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1018
درجه: متوسط
تاریخ: 20 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1017
درجه: آسان
تاریخ: 19 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1016
درجه: سخت
تاریخ: 17 فروردین 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: