مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


متقاطع شماره 1031
درجه: آسان
تاریخ: 14 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1030
درجه: سخت
تاریخ: 12 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1029
درجه: متوسط
تاریخ: 10 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1028
درجه: آسان
تاریخ: 09 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1027
درجه: سخت
تاریخ: 07 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1026
درجه: متوسط
تاریخ: 05 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1025
درجه: آسان
تاریخ: 03 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1024
درجه: سخت
تاریخ: 02 اردیبهشت 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1023
درجه: متوسط
تاریخ: 31 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1022
درجه: آسان
تاریخ: 29 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1021
درجه: سخت
تاریخ: 27 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1020
درجه: متوسط
تاریخ: 26 فروردین 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: