مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


متقاطع شماره 1055
درجه: آسان
تاریخ: 25 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1054
درجه: سخت
تاریخ: 23 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1053
درجه: متوسط
تاریخ: 21 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1052
درجه: آسان
تاریخ: 20 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1051
درجه: سخت
تاریخ: 18 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1050
درجه: متوسط
تاریخ: 16 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1049
درجه: آسان
تاریخ: 14 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1048
درجه: سخت
تاریخ: 13 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1047
درجه: متوسط
تاریخ: 11 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1046
درجه: آسان
تاریخ: 09 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1045
درجه: سخت
تاریخ: 07 خرداد 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1044
درجه: متوسط
تاریخ: 06 خرداد 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: