مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 929
درجه: سخت
تاریخ: 27 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 928
درجه: متوسط
تاریخ: 26 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 927
درجه: آسان
تاریخ: 25 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 926
درجه: سخت
تاریخ: 24 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 925
درجه: متوسط
تاریخ: 23 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 924
درجه: آسان
تاریخ: 22 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 923
درجه: سخت
تاریخ: 21 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 922
درجه: متوسط
تاریخ: 20 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 921
درجه: آسان
تاریخ: 19 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 920
درجه: سخت
تاریخ: 18 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 919
درجه: متوسط
تاریخ: 17 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 918
درجه: آسان
تاریخ: 16 آذر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: