مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 953
درجه: متوسط
تاریخ: 21 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 952
درجه: آسان
تاریخ: 20 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 951
درجه: سخت
تاریخ: 19 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 950
درجه: متوسط
تاریخ: 18 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 949
درجه: آسان
تاریخ: 17 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 948
درجه: سخت
تاریخ: 16 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 947
درجه: متوسط
تاریخ: 15 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 946
درجه: آسان
تاریخ: 14 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 945
درجه: سخت
تاریخ: 13 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 944
درجه: متوسط
تاریخ: 12 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 943
درجه: آسان
تاریخ: 11 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 942
درجه: آسان
تاریخ: 10 دی 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: