مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 941
درجه: سخت
تاریخ: 09 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 940
درجه: متوسط
تاریخ: 08 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 939
درجه: آسان
تاریخ: 07 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 938
درجه: سخت
تاریخ: 06 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 937
درجه: متوسط
تاریخ: 05 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 936
درجه: آسان
تاریخ: 04 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 935
درجه: سخت
تاریخ: 03 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 934
درجه: متوسط
تاریخ: 02 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 933
درجه: آسان
تاریخ: 01 دی 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 932
درجه: سخت
تاریخ: 30 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 931
درجه: متوسط
تاریخ: 29 آذر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 930
درجه: آسان
تاریخ: 28 آذر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: