معنی بافت

بافت
معادل ابجد

بافت در معادل ابجد

بافت
 • 483
حل جدول

بافت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بافت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بافتن، لیف، نسج، بافته، منسوج، سلول، یاخته، ساختار، بافتار
فرهنگ معین

بافت در فرهنگ معین

 • (مص مر. ) بافتن، نسج، (اِ. ) مجموعه سلول هایی که در شکل و ساختمان شبیه هم می باشند و یک عمل مشترک راانجام م ی دهند؛ مانند بافت های ماهیچه ای، (ص مف. ) بافته شده، بافته، مجازاً: ساختار و ویژگی های متعلق به یک مجموعه، مجموعه اج [خوانش: (چِ) (امصغ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بافت در لغت نامه دهخدا

 • بافت. (مص مرخم، اِمص) ماضی بافتن. نسج: ثوب جیدالجیله، نیکوبافت و نیکوریسمان. جدلاء؛ زره محکم بافت. (منتهی الارب). || (ن مف مرخم) مخفف بافته. منسوج. بافته شده. باف. (ناظم الاطباء): ارمنی بافت. خوش بافت. دست بافت.
  - قالی بافت عراق یا کرمان، قالی که در کرمان یا عراق بافته شده باشد. توضیح بیشتر ...
 • بافت. (اِ) نسج. (لغات مصوبه ٔ فرهنگستان). عضوی در بدن حیوان یا نبات که موظف به انجام دادن قسمتی از اعمال حیاتی موجود است. بافت از سلولهای مشابهی که از حیث ساختمان و دارا بودن وظایف با یکدیگر مشابه میباشند بوجود می آید، به مجموع سلول هائی که برای انجام دادن کار مخصوصی، یک نوع تغییرات شکلی و فیزیکی و شیمیایی حاصل کرده اند کلمه ٔ بافت اطلاق میشود مانند بافت ماهیچه ای و بافت پی و غیره. سلول های هر بافتی ممکن است در نقاط مختلف بدن پراکنده باشند ویا بصورت عضوی در محل معینی جمع گردیده باشند. توضیح بیشتر ...
 • بافت. (اِخ) شهرکی است به کرمان، آبادان و با نعمت. (حدود العالم). در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است: بافت نام یکی از بخشهای شهرستان سیرجان و همچنین نام قصبه ٔ مرکز بخش است. این بخش در خاور شهرستان سیرجان واقع و حدود و مشخصات آن بشرح زیر است: از شمال بخطالرأس کوه های شاه، لاله زار، بید خوان که بین بخش بافت و مشیز واقع شده اند، از طرف خاور بارتفاعات صوغان سیاه کوه کوشک که حد طبیعی بخش بافت و بخش سبزواران را تشکیل میدهد، از جنوب بخش مرکزی بندرعباس، از باختر ببخش سعادت آباد و سعیدآباد. توضیح بیشتر ...
 • بافت. (اِخ) رودی در اقطاع کرمان که از میان قصبه ٔ بافت میگذرد. توضیح بیشتر ...
 • بافت. (اِخ) قصبه ٔ مرکزی بخش بافت از شهرستان سیرجان که در 122 هزارگزی خاوری سیرجان واقع شده و مشخصات جغرافیایی آن بشرح زیر است:طول از گرنویچ 56 درجه و 36 دقیقه، عرض از خط استوا32 درجه و 17 دقیقه. ارتفاع از سطح دریا 2287 متر. مسافت نسبت بشهرهای مجاور بشرح زیر است: بافت به سیرجان راه فرعی 122 هزارگز، بافت بکرمان 147 هزارگز، این راه در زمستان بواسطه ٔ ریزش برف وباران مسدود میشود و قابل عبور ماشین نیست. قصبه ٔ بافت در دامنه و یکهزارگزی جنوب تپه های متعدد و ارتفاعات کوچک واقع شده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بافت در فرهنگ عمید

 • بافتن، عمل بافندگی،
  (صفت مفعولی) بافته‌شده،
  (اسم) تاروپود، نسج،
  (اسم) (زیست‌شناسی) دسته‌ای از یاخته‌ها که در بدن موجودی به‌هم‌پیوسته باشند،
  (اسم) (زیست‌شناسی) مجموع سلول‌هایی که شکل و ساختمان آن‌ها شبیه یکدیگر است و در بدن عمل مشترکی انجام می‌دهند: بافت ماهیچه‌ای، بافت عصبی، بافت استخوانی، بافت اسفنجی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بافت در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بافت در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بافت در فارسی به عربی

 • حیاکه، قوام، لیف، نسیج
فرهنگ فارسی هوشیار

بافت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • عضوی در بدن حیوان یا نبات که موظف به انجام دادن قسمتی از اعمال حیاتی موجود است. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

بافت در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید