مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن معکوس 05
درجه: آسان
تاریخ: 22 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن ابجد 04
درجه: متوسط
تاریخ: 20 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن انگلیسی 12
درجه: آسان
تاریخ: 19 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1075
درجه: آسان
تاریخ: 17 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1074
درجه: سخت
تاریخ: 15 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1073
درجه: متوسط
تاریخ: 14 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1072
درجه: آسان
تاریخ: 13 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1071
درجه: سخت
تاریخ: 11 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1070
درجه: متوسط
تاریخ: 10 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1069
درجه: آسان
تاریخ: 09 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1068
درجه: سخت
تاریخ: 08 فروردین 1401
حل جدول
شرح در متن عمومی 1067
درجه: متوسط
تاریخ: 07 فروردین 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: