مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 893
درجه: آسان
تاریخ: 21 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 892
درجه: متوسط
تاریخ: 20 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 891
درجه: آسان
تاریخ: 19 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 890
درجه: سخت
تاریخ: 18 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 889
درجه: متوسط
تاریخ: 17 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 888
درجه: آسان
تاریخ: 16 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 887
درجه: سخت
تاریخ: 15 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 886
درجه: متوسط
تاریخ: 14 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 885
درجه: آسان
تاریخ: 13 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 884
درجه: سخت
تاریخ: 12 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 883
درجه: متوسط
تاریخ: 11 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 882
درجه: آسان
تاریخ: 10 آبان 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: