مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


متقاطع شماره 1019
درجه: آسان
تاریخ: 24 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1019
درجه: متوسط
تاریخ: 22 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1018
درجه: متوسط
تاریخ: 20 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1017
درجه: آسان
تاریخ: 19 فروردین 1401
حل جدول
متقاطع شماره 1016
درجه: سخت
تاریخ: 17 فروردین 1401
حل جدول
کلاسیک - شماره 1015
درجه: متوسط
تاریخ: 15 فروردین 1401
حل جدول
کلاسیک - شماره 1014
درجه: آسان
تاریخ: 13 فروردین 1401
حل جدول
کلاسیک - شماره 1013
درجه: سخت
تاریخ: 10 فروردین 1401
حل جدول
کلاسیک - شماره 1012
درجه: متوسط
تاریخ: 09 فروردین 1401
حل جدول
کلاسیک - شماره 1011
درجه: آسان
تاریخ: 08 فروردین 1401
حل جدول
کلاسیک - شماره 1010
درجه: سخت
تاریخ: 07 فروردین 1401
حل جدول
کلاسیک - شماره 1009
درجه: متوسط
تاریخ: 06 فروردین 1401
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: