مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 881
درجه: سخت
تاریخ: 09 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 880
درجه: متوسط
تاریخ: 08 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 879
درجه: آسان
تاریخ: 07 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 878
درجه: سخت
تاریخ: 06 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 877
درجه: متوسط
تاریخ: 05 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 876
درجه: آسان
تاریخ: 04 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 875
درجه: سخت
تاریخ: 03 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 874
درجه: متوسط
تاریخ: 02 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 873
درجه: آسان
تاریخ: 01 آبان 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 872 بدون دوحرفی
درجه: سخت
تاریخ: 30 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 871
درجه: متوسط
تاریخ: 29 مهر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 870
درجه: آسان
تاریخ: 28 مهر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: