معنی کلوچه

کلوچه
معادل ابجد

کلوچه در معادل ابجد

کلوچه
 • 64
حل جدول

کلوچه در حل جدول

فرهنگ معین

کلوچه در فرهنگ معین

 • (کُ چِ) (اِ. ) نوعی نان شیرینی که با آرد گندم و روغن و شکر می سازند. کلیچه هم گفته می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کلوچه در لغت نامه دهخدا

 • کلوچه. [ک ُ چ َ / چ ِ] (اِ) کلوچ. کلیچه. کلیجه. نان روغنی بزرگ. (فرهنگ فارسی معین). کلیچه. قرص. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || نوعی نان شیرینی و آن انواع دارد. طرز تهیه متداول آن چنین است: یک کیلو آرد سفید خوب را درظرفی ریزند و میانش را گود کنند و نیم کیلو کره ٔ صاف شده و 4 عدد تخم مرغ و اندکی نمک با یک استکان آب در آن ریزند و بهم زده مشت و مال دهند تا خوب خمیر بعمل آید سپس آن را در ظرفی نهند و دو ساعت به حال خودگذارند تا ور آید. توضیح بیشتر ...
 • کلوچه. [ک ُ چ ِ] (اِخ) دهی از دهستان کاوبازه است که در شهرستان بیجار واقع است و 380 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
 • کلوچه. [ک ُ چ ِ] (اِخ) دهی از دهستان میاندربند است که در بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع است و 150 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کلوچه در فرهنگ عمید

 • نوعی شیرینی که با آرد گندم، روغن، و شکر تهیه می‌شود،
  گردۀ نان،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کلوچه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

کلوچه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

کلوچه در فارسی به عربی

تعبیر خواب

کلوچه در تعبیر خواب

 • دیدن کلوچه در خواب، دلیل بر عیش خوش بود و مال بسیار. اگر بیند که کلوچه می خورد، دلیل است مال حاصل کند. اگر بیند که کلوچه در دهان نهاد و نتوانست بخورد، دلیل است مال او از دیگران بود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • دیدن کلوچه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: روزی فراخ. سوم: نعمت بسیار. چهارم: عیش خوش. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • کلوچه در خواب تعبیر شیرینی ها و ماکولات خوب را دارد و نشان از خیر و خوبی و نعمت و برکت است به شرطی که زنجبیل و دارچین و ادویه. از این قبیل نداشته باشد. عطر خوب داشتن و بوی خوش از کلوچه استشمام کردن تغییری در تعبیر به وجود نمی آورد ولی اگر عطر و بو از زنجبیل و دارچین و ادویه تند و از این قبیل باشد و تصور وجود چنین چیز هائی در خواب برای شما پیدا شود خوب نیست چون خواب می گوید به نعمتی می رسید که در پایان غم و اندوه می آورد و شما را به گریستن وا می دارد. توضیح بیشتر ...

 • ۱ـ خوردن کلوچه در خواب، نشانه توفیق بسیار زیاد در تمامی کارهایی است که هم اکنون به آن اشتغال دارید.

  ۲ـ پختن کلوچه در خواب، نشانه صرفه جویی در امور خانه است.
  - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

کلوچه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نان روغنی بزرگ، قرص، کلیچه
فارسی به آلمانی

کلوچه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید