معنی هیمه

فارسی به انگلیسی

هیمه‌

Brushwood, Faggot, Fagot, Firewood, Wood

فرهنگ فارسی هوشیار

هیمه

هیزم: (کافران) هیمه سقراند سگان دوزخ اند.


هیمه دان

(اسم) جایی که در آن هیمه انبار کنند.

لغت نامه دهخدا

هیمه

هیمه. [م َ / م ِ / هََ / هَِ م َ / م ِ] (اِ) هیزم سوختنی. (برهان). هیزم سوختنی و به فتح نیز آمده است. (غیاث اللغات) (آنندراج):
در او آتشی روشن افروخته
بر او هیمه خروارها سوخته.
نظامی.
در او ده پانزده من عود چون مشک
بسوزاندی بجای هیمه ٔ خشک.
نظامی.
گر هیمه عود گردد و گر سنگ دُر شود
مشنو که چشم آدمی از سنگ پر شود.
سعدی.
- هیمه انداختن، هیزم افکندن درون تنوری یا آتشدانی.
- هیمه خانه، جای هیمه. هیمه دان. هیزم دان. (تذکرهالملوک).
- هیمه دان، هیمه ستان. محتطب. هیمه خانه. هیزم دان.
- هیمه فروختن، هیزم فروختن.
- هیمه کش، هیزم کش. حمال حطب.
- هیمه کشی، هیزم کشی.
- هیمه کشیدن، هیزم کشیدن.
- امثال:
احمدک به هیمه نمی رفت بردندش.
چون خانه بسوزانی به هیمه درنمانی. (مثل هندی، نقل از نسخه ٔ خطی شاهد صادق متعلق به مهدیقلی خان هدایت).
هیمه ٔ تر به کسی فروختن، کنایه از مکر و حقه و تزویر کردن. (برهان) (آنندراج):
تا کی از شور درون ای سخت جان
هیمه ٔ تر میفروشی با کسان.
|| گوشتابه. (برهان).رجوع به هَیمه شود.

هیمه. [هََ / هَِ م َ / م ِ] (اِ) گوشتابه. (برهان). رجوع به مدخل بعد شود.

فرهنگ معین

هیمه

(هِ مِ) (اِ.) هیزم.

فرهنگ عمید

هیمه

خاروخاشاک که به ‌درد سوختن بخورد، هیزم، سرشاخۀ خشک درخت،


هیمه دان

هیزم‌دان، جای ریختن هیمه، انبار هیزم،

حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

هیمه

چوب‌خشک، حطب، هیزم

گویش مازندرانی

هیمه

هیزم


هیمه کرون

جای گاهی که در آن هیزم جمع کنند


هیمه هرو

خرده هیزم

فرهنگ پهلوی

هیمه

توده هیزم برای افروختن آتش

واژه پیشنهادی

هیمه سوز

شومینه

معادل ابجد

هیمه

60

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری