معنی هوزان

هوزان
معادل ابجد

هوزان در معادل ابجد

هوزان
  • 69
حل جدول

هوزان در حل جدول

لغت نامه دهخدا

هوزان در لغت نامه دهخدا

  • هوزان. (اِ) نرگس شکفته را گویند. (برهان). آیا دگرگون شده ٔ کلمه ٔ موژان نیست ؟ (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

هوزان در نام های ایرانی

  • دخترانه، یاد گرفتن (نگارش کردی: هژان)
  • دخترانه، یاد گرفتن (نگارش کردی: هژان)
  • پسرانه، بسیار دانا، شاعر قصیدهسرا، شخصی که از حادثهای باخبر است (نگارش کردی: هزان). توضیح بیشتر ...
  • دخترانه، نرگس نو شکفته
فرهنگ فارسی هوشیار

هوزان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) محرف ومصحف موژان و موجان گل نرگس نیم شکفته را گویند.
فرهنگ پهلوی

هوزان در فرهنگ پهلوی

  • نرگس نوشکفته و نیک دان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید