معنی لوامه

فرهنگ معین

لوامه

(لَ وّ مَ یا مِ) [ع. لوامه] (ص.) بسیار ملامت کننده، نکوهنده.

فرهنگ فارسی هوشیار

لوامه

لوامه در فارسی: روان سرزنشگر (صفت) مونث لوام. یا نفس لوامه. نفسی که آدمی را پس از ارتکاب گناهی ملامت کند: چون ز حبس دام پای او شکست نفس لوامه بر او یابید دست (مثنوی لغ. )


نفس اللوامه

نفس لوامه در فارسی روان نکوهنده (اسم) نفس لوامه.


چهار نفس

نفس اماره، لوامه، ملهمه و مطمئنه


چارنفس

(اسم) مراد نفسهای ذیل است نفس اماره نفس لوامه نفس ملهمه نفس مطمئنه.


یابیدن

(مصدر) یافتن: چون زحبس دام پای او شکست نفس لوامه بر او یابید دست.

حل جدول

لوامه

نفس سرزنشگر


نفس سرزشگر

لوامه


نفس سرزنشگر

لوامه

مترادف و متضاد زبان فارسی

لوامه

سرزنشگر، ملامتگر، نکوهنده


سرزنشگر

طعنه‌زن، لوامه، ملامت‌گر،
(متضاد) ستایشگر


ملامتگر

پرخاشگر، سرزنشگر، لوامه، ملامت‌گو، نکوهش‌گر،
(متضاد) ستایشگر، ملامت‌کن، ملامت‌کننده

لغت نامه دهخدا

نفس لوامه

نفس لوامه. [ن َ س ِ ل َوْ وا م َ / م ِ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) نفس بسیارملامت کننده خود رابه وقوع معاصی به هدایت نور دل و این نفس صلحا و اولیا را حاصل باشد، از این سبب اﷲ تعالی او را مقسم به قسم گردانیده: لااقسم بالنفس اللوامه. (قرآن 2/75). (از غیاث اللغات). این اصطلاح مذهبی است که عرفا و فلاسفه ٔ اسلام به کار دارند نفس انسان را در مقام تلألؤ نور قلب از غیب برای اظهار کمال آن و ادراک قوت عاقله به وخامت عاقبت و فساد احوال آن نفس لوامه گویند از جهت لوم و سرزنش بر افعال خود و این مرتبت مقدمه برای ظهور مرتبت قلب است که هرگاه نور قلبی ظاهر شود و غالب شود و سلطنت آن بر قوای حیوانیه آشکار گردد یعنی تسلط پیدا کند و نفس مطمئن شود نفس مطمئنه گویند. (از فرهنگ علوم عقلی ص 598) (از اکسیرالعارفین ص 306). رجوع به مصباح الهدایه ص 59 شود.


لوامة

لوامه. [ل َوْ وا م َ] (ع ص) لوامه. تأنیث لَوّام. سخت نکوهنده. بسیار ملامت کننده.
- نفس لوامه، نفسی که آدمی را پس از ارتکاب گناهی نکوهد:
چون ز حبس دام پای او شکست
نفس لوامه بر او یابید دست.
مولوی.

فرهنگ عمید

چهارنفس

نفس ‌اماره، لوامه، ملهمه، و مطمئنه،

معادل ابجد

لوامه

82

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری