معنی طایفه

طایفه
معادل ابجد

طایفه در معادل ابجد

طایفه
  • 105
حل جدول

طایفه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

طایفه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آل، اعقاب، امت، ایل، تیره، جماعت، جنس، خاندان، خانواده، دسته، دودمان، سلسله، عشیره، قبیله، قوم، گروه، ملت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

طایفه در فرهنگ معین

  • (اِفا. ) مؤنث طایف، تیره، دسته، پاره ای از چیزی، جمع طوایف. [خوانش: (یِ فِ) [ع. طائفه]]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

طایفه در فرهنگ عمید

  • جماعتی از مردم که آداب و اخلاق یا مذهب آنان یکی است، قوم، تیره،
    گروه، دسته،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

طایفه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

طایفه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

طایفه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

طایفه در فارسی به عربی

  • امه، جنس، عشیره، قبیله
فرهنگ فارسی هوشیار

طایفه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ مونث طایف، جماعتی از مردم دسته گروه، پاره ای از چیزی جمع: طایفات (طائفات) طوایف (طوائف) . توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

طایفه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید