معنی خروسک

خروسک
معادل ابجد

خروسک در معادل ابجد

خروسک
  • 886
حل جدول

خروسک در حل جدول

  • بیماری التهاب حنجره
  • لارنژیت
فرهنگ معین

خروسک در فرهنگ معین

  • خروس کوچک، بیماری ای است که غالباً کودکان بدان مبتلا می شوند و سبب تورم و تشنج گلو شود و صدای شخص مبتلا به طور مخصوص شبیه به صدای خروس از گلوی او خارج گردد. [خوانش: (خُ سَ) (اِمصغ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خروسک در لغت نامه دهخدا

  • خروسک. [خ ُ س َ] (اِ مصغر) تصغیر خروس. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). || نام جانوریست سرخ رنگ و بیشتر در حمامها بهم میرسد. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). || گوشت پاره ای را گویند که بر دهن فرج زنان می باشد و آنرا بعربی بظر گویند. خروس. خُروسه. گندمک. بظر. (زمخشری). چوچوله. (یادداشت بخط مؤلف). || پوست ختنه گاه مردان را گویند. (از برهان قاطع) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). || ورم با تشنج حلقوم که بیشتر در کودکان عارض میشود و بر اثر آن کودک بگاه سرفه چون خروس صدا می کند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خروسک در فرهنگ عمید

  • بیماری التهاب گلو که بیشتر در کودکان شیوع دارد و باعث سرفه و تغییر صدا می‌شود، لارنژیت،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

خروسک در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

خروسک در گویش مازندرانی

  • نوعی بیماری گلو، ورم لوزه و گرفتگی حلق
فرهنگ فارسی هوشیار

خروسک در فرهنگ فارسی هوشیار

  • خروس کوچک، مرض سیاه سرفه (اسم) خروس کوچک، گوشت پاره ای بر دم فرج زن، پوست ختنه گاه مرد (که بر دین آن سنت است)، حشره ای سرخ رنگ مانند سوسک که در گرمابه ها و جایهای نمناک زیست کند، مرضی است که غالبا کودکان بدان مبتلا شوند و سبب تورم و تشنج گلو شود و صدای شخص مبتلا بطور مخصوص شبیه بصدای خروس از گلوی او خارج گردد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید