معنی احتضار

احتضار
معادل ابجد

احتضار در معادل ابجد

احتضار
 • 1410
حل جدول

احتضار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

احتضار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جان‌کندن، نزع، حضور، شهرنشینی
فرهنگ معین

احتضار در فرهنگ معین

 • حاضر شدن، فرا رسیدن هنگام مرگ، جان کندن، شهری شدن، از سفر یا بیابان به شهر آمدن. [خوانش: (اِ تِ) [ع. ] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

احتضار در لغت نامه دهخدا

 • احتضار. [اِ ت ِ] (ع مص) حضور. (زوزنی). حاضر شدن. (منتهی الارب). || حاضر شدن مرگ. (منتهی الارب). || شهری شدن مردم. || دویدن فیل. || دویدن اسب. (منتهی الارب) (تاج المصادر). || از سفر بحضر آمدن. || آفت به شیر خوردنی رسیدن.
  - حال احتضار، حال مردن. حال جان کندن میرنده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

احتضار در فرهنگ عمید

 • حالت انسان رو به مرگ، جان از بدن رفتن،
  [مجاز] نهایت و نابودی چیز: رنسانس دورۀ احتضار عقاید قرون وسطایی بود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

احتضار در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

احتضار در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

احتضار در تعبیر خواب

 • 1ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند، نشانه آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید. 2ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید، علامت آن است که با بی توجهی خود ارزش کارتان را کم میکنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید میکند. 3ـ اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال احتضار ببینید، نشانه آن است که از خطری خواهید گریخت. 4ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می شوید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

احتضار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • حاضر آمدن، حالت شخص نزدیک به مرگ
فرهنگ فارسی آزاد

احتضار در فرهنگ فارسی آزاد

 • اِحْتِضار، حاضر کردن، حضور یافتن. (در فارسی فقط بمعنای در شُرُف مرگ و در حال مردن بودن آمده است ولی در عربی در صرف مجهول اُحْتُضِرَ بمعنای رسیدن مرگ میباشد)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید