معنی گستاخی

گستاخی
معادل ابجد

گستاخی در معادل ابجد

گستاخی
 • 1091
حل جدول

گستاخی در حل جدول

 • خیره‌سری
 • بی باکی، بی پروایی، بی شرمی، بی حیایی، جسارت، وقاحت، پر رویی
 • خیره‌ سری
 • تجاسر
مترادف و متضاد زبان فارسی

گستاخی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بی‌باکی، بی‌پروایی، بی‌حیایی، بی‌شرمی، پررویی، جراء‌ت، جسارت، شوخی، وقاحت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

گستاخی در فرهنگ معین

 • (~.) (حامص.) دلیری، بی پروایی.
لغت نامه دهخدا

گستاخی در لغت نامه دهخدا

 • گستاخی. [گ ُ] (حامص) دلیری. بی باکی. (از آنندراج). بی پروایی. جسارت. تهور:
  نیست از من عجیب گستاخی
  که تو دادی به اولم دسته.
  رودکی.
  به گستاخی از باره آمد فرود
  همی داد نیکی دهش را درود.
  فردوسی.
  دروغ آزمای است چرخ بلند
  تو دل را به گستاخی اندر مبند.
  فردوسی.
  و اتفاق را بازرگانان روم بودند به ترکستان آمده بودند به گستاخی آنگه شنیده بودند که اسکندر بر کنار دریاست. (اسکندرنامه ٔ نسخه ٔ خطی سعید نفیسی). و میان ما دوستی و یگانگی بود و آنچه پیش از این گفته بودیم از راه گستاخی بود از سر آن درگذشتیم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گستاخی در فرهنگ عمید

 • بی‌پروایی، جسارت،
  بی‌شرمی، وقاحت،
  * گستاخی کردن: (مصدر لازم)
  بی‌پروایی کردن، جسارت‌ کردن،
  پررویی کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گستاخی در فارسی به انگلیسی

 • Abruptness, Audacity, Brass, Effrontery, Familiarity, Forwardness, Gall, Gruffness, Immodesty, Impertinence, Impoliteness, Impudence, Incivility, Insolence, Liberty, Rudeness, Sauciness, Temerity. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

گستاخی در فارسی به عربی

 • بذایه، برونز، تامین، تکبر، جراه، صفراء، صلافه، فرضیه، کبریاء، وقاحه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گستاخی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ جسارت بی پروایی: هر چه آید برتو از ظلمات و غم آن زبی باکی و گستاخی است هم. (مثنوی)، وقاحت پررویی. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

گستاخی در فارسی به آلمانی

 • Anmaßung (f), Arroganz (f), Hochmut (m)
واژه پیشنهادی

گستاخی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه