معنی گزلمه

حل جدول

گزلمه

نوعی غذای ترکیه ای


فانتی، موجور، بورک گوشت، کازان کبابی، گزلمه

نوعی غذای ترکیه ای


فانتی ، موجور ، بورک گوشت ، کازان کبابی ، گزلمه

نوعی غذای ترکیه ای


دونرکباب،بورک گوشت،کازان کبابی،گزلمه،فانتی،موجور

از غذاهای ترکیه ای


نوعی غذای ترکیه ای

گزلمه

فانتی، موجور، بورک گوشت، کازان کبابی، گزلمه


از غذاهای ترکیه ای

دونرکباب، بورک گوشت، کازان کبابی، گزلمه، فانتی، موجور

دونرکباب، بورک گوشت، کازان کبابی، گزلمه، فانتی، موجور، کوفته ایزگارا، اینه گل، کوفته گلابی

دونر کباب، بورک گوشت، کازان کبابی، گزلمه، فانتی، موجور، کوفته ایزگارا، اینهگل، کوفته گلابی

معادل ابجد

گزلمه

102

عبارت های مشابه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری