معنی گدازه

گدازه
معادل ابجد

گدازه در معادل ابجد

گدازه
  • 37
حل جدول

گدازه در حل جدول

فرهنگ معین

گدازه در فرهنگ معین

  • (گُ زِ) (اِ. ) موادی که از دهانه آتشفشان یا شکاف زمین بیرون ریزد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

گدازه در لغت نامه دهخدا

  • گدازه. [گ ُ زَ / زِ] (اِ) توده ٔ گداخته که از آتش فشان بیرون میریزد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گدازه در فرهنگ عمید

  • مواد گداخته‌شده که از دهانۀ آتشفشان بیرون ‌آید،
فارسی به عربی

گدازه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

گدازه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) توده گداخته که از آتشفشان بیرون ریزد.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید