معنی گدازه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

گدازه. [گ ُ زَ / زِ] (اِ) توده ٔ گداخته که از آتش فشان بیرون میریزد.

فرهنگ معین

(گُ زِ) (اِ.) موادی که از دهانه آتشفشان یا شکاف زمین بیرون ریزد.

فرهنگ عمید

مواد گداخته‌شده که از دهانۀ آتشفشان بیرون ‌آید،

حل جدول

مواد مذاب آتشفشانی

لاوا

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) توده گداخته که از آتشفشان بیرون ریزد.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر