معنی کوتوال

کوتوال
معادل ابجد

کوتوال در معادل ابجد

کوتوال
  • 463
حل جدول

کوتوال در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کوتوال در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حصاردار، دژبان، قلعه‌بان، قلعه‌بیگی
فرهنگ معین

کوتوال در فرهنگ معین

  • [هند.] (اِمر.) دژبان، نگاهبان.
لغت نامه دهخدا

کوتوال در لغت نامه دهخدا

  • کوتوال. [کوت ْ] (ص مرکب، اِ مرکب) دزدار. (لغت فرس اسدی). نگه دارنده ٔ قلعه و شهر باشد و او را سرهنگ هم گویند و بعضی گویند این لغت هندی است و فارسیان استعمال کرده اند، چه کوت به هندی قلعه است. (برهان). مفرس لفظ هندی است به معنی صاحب قلعه چه در اصل کوت وال بود به تای ثقیل هندی. (آنندراج). نگهبان قلعه. قلعه بیگی. قلعه دار. دژبان. (فرهنگ فارسی معین). از: کوت به معنی قلعه + آل، پسوند نسبت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کوتوال در فرهنگ عمید

  • نگهبان قلعه، دژبان، قلعه‌بان،
فرهنگ فارسی هوشیار

کوتوال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • هندی دز دار ارگبد (اسم) حاکم اندرون شهر مقابل فوجدار، نگهبان قلعه قلعه بیگی قلعه دار دژبان: جز بدین اندر نیابی راستی راستی شد حصن دین را کوتوال. (ناصر خسرو). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید