معنی کهور

کهور
معادل ابجد

کهور در معادل ابجد

کهور
  • 231
حل جدول

کهور در حل جدول

  • درخت بومی حاشیه خلیج فارس
فرهنگ معین

کهور در فرهنگ معین

  • (کَ) (اِ. ) درختچه ای است از تیره پروانه واران که دارای برخی گونه های درختی نیز می باشد. گل آذینش سنبله ای است و ساقه هایش خار دارند. در جنوب ایران (نرماشیر و بندرعباس) و هندوستان می روید؛ غاف. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کهور در لغت نامه دهخدا

  • کهور. [ک َ] (اِ) درختی است که در جنوب ایران در جنگلهای جیرفت و نرماشیر و شهداد و مکران و بندرعباس بسیار است و در خوزستان کمتر یافت می شود. چوب آن صنعتی باشد. (گااوبا، از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). غاف. کبیر. قسمی از آن را کهور شاهی گویند که تنه ٔ صاف و شاخه های مستقیم و چوبی سست دارد و از ریشه ٔ آن که خطوط زرین دارد، چوب سیگار و جز آن کنند و قسمی دیگر را کهور دره نامند که خردتر از کهور شاهی است با تنه ٔ کوتاه و ناهموار و دارای برآمدگیهای بسیار و چوب ریشه ٔ آن به کار صنعتی نیاید. توضیح بیشتر ...
  • کهور. [ک َ] (اِ) نوعی چوب که در کرمان و نواحی از زیرخاک و ریگ روان به دست آرند و خطوط زرین بر آن است. از آن چوب سیگار و وافور و چپق و غیره سازند. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به ماده ٔ قبل شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کهور در فرهنگ عمید

  • از درختان گرمسیری که در سواحل خلیج فارس می‌روید و چوب آن در ساختن بعضی اشیای چوبی به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

کهور در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) درختچه ایست از تیره پروانه واران که دارای برخی گونه های درختی نیز میباشد. گل آذینش سنبله یی است و ساقه هایش خار دارند. در جنوب ایران (نر ماشیر و بندرعباس) و هندوستان میروید غاف. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید