معنی کمان

کمان
معادل ابجد

کمان در معادل ابجد

کمان
 • 111
حل جدول

کمان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • شیز، قوس، کمانه، گوژ، وتر
فرهنگ معین

کمان در فرهنگ معین

 • (کَ) [په. ] (اِ. ) وسیله ای برای تیراندازی در قدیم. ، ~به زه بودن کنایه از: آماده نبرد بودن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کمان در لغت نامه دهخدا

 • کمان. [ک َ] (اِ) معروف است و به عربی قوس خوانند. (برهان). ترجمه ٔ قوس و مبدل خمان مرکب از «خم » و «ان » که کلمه ٔ نسبت است و کشیده و خمیده و سخت و نرم و گسسته پی و کژابرو و بازوشکن از صفات و ابرو از تشبیهات اوست و به دمشق و چاچ و افراسیاب و رستم و کیان مخصوص. (از آنندراج). و در اصل خمان بوده به جهت خمیدگی خمان خواندند. (انجمن آرا). هر چوب خمیده ای که از یک سر آن تا به سر دیگرش زهی سخت محکم بسته باشند و به تازی قوس گویند. توضیح بیشتر ...
 • کمان. [] (اِخ) از دیه های کوزدر. (تاریخ قم، ص 141).

فرهنگ عمید

کمان در فرهنگ عمید

 • نوعی سلاح جنگی چوبی و خمیده که برای پرتاب کردن تیر به کار می‌رفت،
  چوبی بلند و سرکج برای جدا کردن الیاف پنبه یا پشم از یکدیگر،
  (نجوم) = قوس
  (موسیقی) [قدیمی] آرشه،
  (موسیقی) [قدیمی] سازی زهی شبیه رباب و به شکل کمان،
  * کمان چاچی: [قدیمی] نوعی کمان مرغوب که در چاچ (نام قدیم تاشکند) ساخته می‌شد: پیاده ز بهرام بگریختند / کمان‌های چاچی فرو ریختند (فردوسی: ۸/۱۳۶)، کمان‌های چاچی و تیر خدنگ / سپرهای چینی و ژوبین جنگ (فردوسی: ۱/۱۲۷)،
  * کمان رستم: [قدیمی، مجاز] = رنگین‌کمان
  * کمان گشادن: (مصدر متعدی) به دست گرفتن کمان و کشیدن زه آن و تیر انداختن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کمان در فارسی به انگلیسی

 • Unstrung, Arc, Arch, Bow, Crescent, Longbow
تعبیر خواب

کمان در تعبیر خواب


 • اگر در خواب بیند که تیرو کمان داشت، دلیل که از سفر فایده یابد. اگر بیند کسی کمان به او داد، دلیل است او را پسری آید یا برادر. اگر بیند از کمان تیر انداخت، دلیل که سخن حق و باطل گوید. اگر بیند کمان به کسی داد یا فروخت و یا ضایع شد، دلیل که از زن جدا شود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...

 • اگر بیند که به دست تیرو کمان ساخت، دلیل است کارش ساخته شود. اگر دید کمان را فروخت و درم بستد، دلیل است درم را بر دین اختیار نماید. اگر در بهای کمان جنسی بستد، دلیل است مرادش حاصل شود. اگر دید کمان را در کماندان نهاد، دلیل است از دنیا برود. اگر دید کمان نو و پاکیزه داشت، دلیل که کردار نیکو نماید. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...

 • دیدن کمان درخواب بر شش وجه است.

  اول: سفر.

  دوم: فرزند.

  سوم: زن.

  چهارم: قوت ونیرومندی.

  پنجم: اعمال نیکو.

  ششم: مردم دوست بودن (دوست و رفیق). - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

کمان در عربی به فارسی

ترکی به فارسی

کمان در ترکی به فارسی

گویش مازندرانی

کمان در گویش مازندرانی

 • وسیله ای برای باز کردن چشم
فرهنگ فارسی هوشیار

کمان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • چوبی خمیده که دو سر آن را با زه محکم بکشند و ببندند، قوس، هر چیز خمیده را کمان گویند. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

کمان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

کمان در فارسی به آلمانی

 • Bogen (m), Wölbung (f), Bogen [noun]
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید