معنی کلاسه

کلاسه
معادل ابجد

کلاسه در معادل ابجد

کلاسه
  • 116
حل جدول

کلاسه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کلاسه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

کلاسه در فرهنگ معین

  • آن چه در رده ها یا طبقه های مشخص مرتب و دسته بندی شده باشد، رده بندی شده، طبقه بندی. (فره)، نمره پشت پرونده. [خوانش: (کِ س) [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کلاسه در لغت نامه دهخدا

  • کلاسه. [ک َ س َ / س ِ] (اِ) نام جانوری. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
  • کلاسه. [ک ِ س َ / س ِ] (اِ) مأخوذ از کِلس و بمعنی چونه و آهک و گچ، چنانکه در کنزآمده. پس معنی کلاسه آنچه از چونه ساخته باشند چنانکه حباله بمعنی دام که از حبل ساخته می شود. (غیاث).
    و رجوع به ماده ٔ بعد شود. توضیح بیشتر ...
  • کلاسه. [ک َ / ک ُ س َ / س ِ] (اِخ) نام جایی و مقامی است. (برهان) (فرهنگ جهانگیری). موضعی است در دمشق. (حاشیه ٔ برهان چ معین). نام موضعی. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا): یکی از صلحای لبنان که مقامات او دردیار عرب مذکور بود و کرامات مشهور به جامع دمشق درآمد و بر کنار برکه ٔ کلاسه طهارت همی ساخت. (گلستان چ فروغی چ 1319 ص 59). و به دمشق قبر العبدالصالح محمودبن زنگی ملک الشام و کذلک قبر صلاح الدین یوسف بن ایوب بالکلاسه فی الجامع. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کلاسه در فرهنگ عمید

  • طبقه، شماره، رده،
گویش مازندرانی

کلاسه در گویش مازندرانی

  • کپه ی ساقه های درو شده ی شالی که به گونه ای مخروط در خرمن...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید