معنی کدیه

کدیه
معادل ابجد

کدیه در معادل ابجد

کدیه
  • 39
حل جدول

کدیه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کدیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

کدیه در فرهنگ معین

  • سختی روزگار، گدایی. [خوانش: (کُ یِ) [ع. کدیه] (اِمص.)]
لغت نامه دهخدا

کدیه در لغت نامه دهخدا

  • کدیه. [ک ِدْ / ک ُدْ ی َ] (معرب، اِمص) معرب از کلمه ٔگدا و گدایی فارسی. سؤال. دریوزه. دریوزه گری. (یادداشت مؤلف):
    کس کرد و به کدیه سپهی خواست ز گیلان
    هرگز به جهان شاه که دیده ست و گدایی.
    منوچهری.
    نه دم کدیه ای همی گویم
    نه دم عشوه یی همی دارم.
    مسعودسعد.
    گفتم چنین که حکم کنی تو مصادره است
    مرد حکیم کدیه کند نی مصادره.
    سوزنی.
    زآن سوی کدیه بُرد آز مرا
    تا نباشد به کس نیاز مرا.
    سنائی.
    نی نی چو به کدیه دل نهاده ست
    گو خیز و بیا که در گشاده ست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کدیه در فرهنگ عمید

  • گدایی: بدین دقیقه که گفتم گمان کدیه مبر / به بنده، گر چه گدایی شریعت شعر است (انوری: ۴۵)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

کدیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کدیه در فارسی پارسی تازی گشته گدیه گدایی نیست حاجت مرا به افسانه کدیه خوش نیست گنج در خانه (نزاری) (اسم) سختی روز گار، گدایی: } بدین لطیفه که گفتم گمان کدیه مبر ببنده گر چه گدایی شریعت شعر است ‎. { (انوری سروری). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید