معنی پیمانه

حل جدول

پیمانه

صاع

کیل

مکیال

فارسی به انگلیسی

پیمانه‌

Gauge, Measure, Measurement, Module, Scale

فارسی به عربی

پیمانه

بوشل، وحده

نام های ایرانی

پیمانه

دخترانه، جام شراب، جام شراب

تعبیر خواب

پیمانه

پیمانه در خواب، نظام کار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پیمانه راست است و بعضی گویند: پیمانه در خواب، میانجی بود. اگر بیند که پیمانه بِسِتُد یا کسی بدو داد، دلیل که راستی و انصاف کند در معامله و داد وستد به حق کند. اگر بیند که پیمانه بشکست یا بسوخت، دلیل که خداوندش را بیم مرگ است. اگر بیند که از پیمانه چیزی وزن می کرد، اگر از اهل علم بود، دلیل که قاضی شود، اگر از اهل علم نباشد، دلیل که از بهر داوری به قاضی محتاج شود و به قول دیگر، پیمانه در خواب، مردی است راستگوی و منصف، که داد مردمان دهد. - محمد بن سیرین

فرهنگ فارسی هوشیار

پیمانه

ظرفی که با آن چیزی از مایعات یا غلات را اندازه بگیرند


پیمانه خور

شرابخور، خورنده پیمانه


پیمانه زدن

(مصدر) شراب خوردن پیمانه نوشیدن.

فارسی به آلمانی

پیمانه

Maßstab [noun]

لغت نامه دهخدا

پیمانه

پیمانه. [پ َ/ پ ِ ن َ / ن ِ] (اِ) هرچه بدان چیزی پیمایند. چیزی که غله و جز آن بدان کیل کنند. ظرفی که بدان چیزها پیمایند. (برهان). منا. صاع. صواع. کیله. معیار. عدل.مکیل. مکیله. مقلد. (منتهی الارب). صوع. مده. کیل. مکیال. قفیز. (دهار). صاحب انجمن آرا آرد: پیمانه بسبب تفاوت امکنه و ازمنه متفاوت است و تغییرپذیر ولیکن در عرب به این ترتیب مضبوط است: مکوک، پیمانه ای است که آن سه کیلجه و کیلجه یک من و هفت ثمن من و من دورطل است و رطل دوازده اوقیه و اوقیه یک استار و دو ثلث استار و استار چهار مثقال و نیم و یک مثقال یک درهم و سه سبع درهم و درهم شش دانق و دانق دو قیراط ودو طسوج و طسوج دو حبه است و حبه سدس ثمن درهم که جزوی است از چهل و هشت جزو درهم - انتهی:
آنچه بخروار ترا داده اند
با تو نه پیمانه بجا نه قفیز.
کسائی.
گر ترا دسترس فزونستی
زر بپیمانه می ببخشی و من.
فرخی.
کم بینک پیمانه و ترازو
هر گز نشود پاک ز آب زمزم.
ناصرخسرو.
پیمانه ٔ این چرخ را همه نام
معروف به امروز و دی و فردا.
ناصرخسرو.
خرد پیمانه ٔ انصاف اگر یک بار بردارد
بپیمایدمر آن چیزی که دهقان زیر سردارد.
ناصرخسرو.
جز سخته و پیموده مخر چیز که نیکوست
کردن ستد و داد به پیمانه و میزان.
ناصرخسرو.
و پیمانه راست داشتن ترازو. (مجمل التواریخ و القصص).
قلم بیگانه بود از دست گوهر بار او لیکن
قدم پیمانه ٔ نطق جهان پیمای او آمد.
خاقانی.
پیمود نیارم بنفس خرمن اندوه
با داغ تو پیمانه ز خرمن چه نویسد.
خاقانی.
گل پیمانه در دستش ز خجلت غنچه میگردد
به عارض تا فتاد از تاب می گلهای خندانش.
خاقانی.
مانده ترازوی تو بی سنگ ودُر
کیل تهی گشته و پیمانه پُر.
نظامی.
غریبی گرت ماست پیش آورد
دو پیمانه آب است و یک کمچه دوغ.
سعدی.
بکوی گدایان درش خانه بود
زرش همچو گندم بپیمانه بود.
سعدی.
سندری، پیمانه ٔ بزرگ. سندره، نوعی از پیمانه ٔ بزرگ. سدیس، نوعی از پیمانه. قباع، پیمانه ٔ بزرگ. (منتهی الارب). قسطاس، پیمانه ٔ بزرگ. (دهار). من، پیمانه ای است. مکوک، پیمانه ای که در آن یک و نیم صاع گنجد. کرّ؛ پیمانه ٔ خواربار که مر اهل عراق راست. جمم، آنچه بر سر پیمانه باشد بعد پری. جمام، پرکردن پیمانه را تا سر. پیمانه ٔ سر برآورده بعد پُری. مدی، پیمانه ٔ شامیان و مصریان. جمجمه، نوعی از پیمانه است. جم ّ؛ پر کردن پیمانه را تا سر. جراف، نوعی از پیمانه. کیل غُذارم، پیمانه ٔ تخمینی. غور پیمانه ای است مقدار دوازده سخ، مراهل خوارزم را. غراف، پیمانه ای است بزرگ. قسط پیمانه ای که نیمه ٔ صاع باشد. مختوم، پیمانه ٔ صاع. خطر؛ پیمانه ٔ کلان برای غله. (منتهی الارب). || جام. پیاله ٔ باده خوری. رطل. (دهار). مده. (منتهی الارب). قدح شرابخواری. (برهان). ناطل. (زمخشری) (منتهی الارب). آوند شراب:
گر جور کرد یار دگر بار سوی او
میخواره وار از سر پیمانه ها شدم.
ناصرخسرو.
عاقل شیردلی باده مگیر
حیض خرگوش به پیمانه مخور.
خاقانی.
گفت دو پیمانه کمتر ای عمو
تا روی آزاده چون من کو به کو.
عطار.
بیار ای لعبت ساقی نگویم چند پیمانه
که گر جیحون بپیمایی نخواهی یافت سیرابم.
سعدی.
زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد.
حافظ.
مرا به دور لب دوست هست پیمانی
که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه.
حافظ.
صاحب انجمن آرا گوید که از شعر ذیل اوحدی بر می آید که پیمانه بزرگتر از قدح باشد:
عاشقان دردکش را دردی میخانه ده
از قدح کاری نیاید بعد ازین پیمانه ده.
اوحدی.
دردق، پیمانه ای است می را. سقایه، دورق، پیمانه ٔ شراب. فیهج، پیمانه ٔ من. (منتهی الارب). || مجازاً، خود شراب. (فرهنگ نظام):
سخنوران ز سخن پیش تو فرومانند
چنان کسی که به پیمانه خورده باشد بنگ.
فرخی.
آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.
|| نزد صوفیه چیزی را گویند که در وی مشاهده ٔ انوار غیبی کنند و ادراک معانی یعنی دل عارف. (کشاف اصطلاحات الفنون).


پیمانه زدن

پیمانه زدن. [پ َ / پ ِ ن َ / ن ِ زَ دَ] (مص مرکب) کنایه از شراب خوردن. (آنندراج). پیمانه خوردن. پیمانه نوشیدن.


پیمانه کش

پیمانه کش. [پ َ / پ ِ ن َ / ن ِ ک َ / ک ِ] (نف مرکب) که پیمانه کشد. که پیمانه برد. || پیمانه گسار. کنایه از شرابخوار. (آنندراج):
پیر پیمانه کش ما که روانش خوش باد
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان.
حافظ.


پیمانه نوشیدن

پیمانه نوشیدن. [پ َ / پ ِ ن َ / ن ِ نو دَ] (مص مرکب) پیمانه خوردن. پیمانه زدن. کنایه از شرابخواری است. (آنندراج):
نمیدانم کجا پیمانه می نوشد که باز امشب
کباب دل نمک سود است از گلگشت مهتابش.
معزفطرت (از آنندراج).


پیمانه پرست

پیمانه پرست. [پ َ / پ ِ ن َ / ن ِ پ َ رَ] (نف مرکب) آنکه پیمانه پرستد. مجازاً می پرست.

فرهنگ عمید

پیمانه

ظرفی که با آن چیزی از مایعات یا غلات را اندازه بگیرند،
ساغر، پیاله، قدح شراب‌خوری، جام شراب،
(تصوف) چیزی که در آن انوار غیبی را مشاهده کنند، دل عارف: مرا به دور لب دوست هست پیمانی / که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه (حافظ: ۸۵۰)،
[قدیمی] ظرفی که با آن مایعات را وزن کنند: پیمانهٴ نفت،


پیمانه کشی

پیمانه کشیدن، شراب خوردن، باده‌خواری،

فرهنگ معین

پیمانه

ظرفی برای اندازه گیری غلات، مایعات و، جام شراب، مجازاً، شراب، نوشیدنی. [خوانش: (پَ یا پِ نِ) (اِمر.)]

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیمانه

جام، ساغر، صراحی، صراحی، قدح، اندازه، کیل، کیله، معیار

فرهنگ پهلوی

پیمانه

جام می، ساغر

معادل ابجد

پیمانه

108

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری