معنی پالان

پالان
معادل ابجد

پالان در معادل ابجد

پالان
 • 84
حل جدول

پالان در حل جدول

فرهنگ معین

پالان در فرهنگ معین

 • (اِ. ) پوششی ضخیم انباشته از کاه، پشم یا پوشال که بر پشت ستور می نهند برای نشستن یا بار نهادن. ، ~ کسی کج بودن کنایه از: رفتاری غیراخلاقی و ناروا داشتن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پالان در لغت نامه دهخدا

 • پالان. (نف، ق) نعت فاعلی از پالودن. در حال پالودن. || (اِ) زین کاه آکنده ٔ خر، الاغ و استر و اسب پالانی. پشماکندی که به پشت ستور نهند. پشماگند. کوُر. اِکاف. اُکاف. وِکاف. قتب. حقب رَحل (پالان شتر):
  بدیبا بیاراسته ده شتر
  رکابش همه سیم و پالانش زر.
  فردوسی.
  سبوذ و ساغر و آنین و غولین
  حصیر و جای روب و خیم و پالان.
  طیّان (از لغت فرس ص 372).
  دهقان بی ده است و شتربان بی شتر
  پالان بی خر است و کلیدان بی تزه.
  لبیبی.
  غره نگردد بعزّ پیل و عماری
  هر که بدیده ست ذل ّ اشتر و پالان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پالان در فرهنگ عمید

 • پوشاک ضخیم آکنده از پشم یا کاه یا پوشال که بر پشت حیوانات بارکش می‌گذارند و بر روی آن بار می‌بندند یا سوار می‌شوند: آن یکی خر داشت و پالانش نبود / یافت پالان گرگ خر را درربود (مولوی: ۳۶)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پالان در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

پالان در تعبیر خواب

 • پالان دیدن در خواب زن است. اگر بیند پالان داشت یا از شخصی به بها خرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند پالان بر پشت داشت، دلیل که مطیع و فرمانبردار زن شود و بر وی مستولی گردد. اگر بیند پالان از وی ضایع شد، دلیل است که زن از وی جدا شود و یا طلاقش دهد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر دید پالان پاکیزه نو داشت، دلیل است که زن مستور سازگاری بخواهد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند پالان درشت و چرکین داشت، دلیل است که زنی از ستیزه روی و ناسازگار و از وی مضرت بیند. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

پالان در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

پالان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پوشاک ضخیم آکنده از پشم یا کاه یا پوشال که بر پشت حیوانات بارکش میگذارند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید