معنی هامان

هامان
معادل ابجد

هامان در معادل ابجد

هامان
  • 97
حل جدول

هامان در حل جدول

لغت نامه دهخدا

هامان در لغت نامه دهخدا

  • هامان. (اِخ) نام برادر حضرت ابراهیم بوده و در وقت سوزانیدن اصنام و بتها سوخته شد. (برهان) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
  • هامان. (اِخ) نام وزیرفرعون بود. و این لغت عجمی است. (برهان) (ناظم الاطباء). نام کافری که وزیر فرعون بود. (کشف اللغات) (لطایف) (غیاث). وزیر اول اخشویروش (خشایارشا که او را با اردشیر خلط کرده اند) بود که بر مُردَخای یهودی غضبناک شد، زیرا که وی را تعظیم ننموده بود، بدین لحاظ پادشاه را بر آن داشت که فرمانی صادر فرمود که یهود را در تمام ممالک فارس به قتل رسانند. اما اِستر زن یهودی خشایارشا شاهنشاه هخامنشی، این فرمان را باطل نمود و هامان را بر همان داری که از برای مردخای حاضر نموده بود دار کشیدند وروز چهاردهم و پانزدهم آن ماه را محض خلاصی یهود از دشمنانشان عید قرار دادند و عید فور یا فوریم خوانده شد. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

هامان در نام های ایرانی

  • پسرانه، معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش
فرهنگ فارسی آزاد

هامان در فرهنگ فارسی آزاد

  • هامان، در آثار اسلامی نام وزیر فرعون در زمان حضرت موسی می باشد،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید