معنی نامه

نامه
معادل ابجد

نامه در معادل ابجد

نامه
 • 96
حل جدول

نامه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نامه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جریده، خط، دستخط، رقعه، رقعه، رقیمه، صحیفه، طومار، عریضه، کاغذ، کتاب، مراسله، مرقومه، مصحف، مکتوب، منشور، نبشته، نوشته. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نامه در فرهنگ معین

 • نوشته، مکتوب، کتاب، صحیفه. [خوانش: (مِ یا مَ) [په.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

نامه در لغت نامه دهخدا

 • نامه. [م َ / م ِ] (اِ) پهلوی «نامک » (= کتاب) مأخوذ از «نام »، کردی «نامه » (= مراسله) (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). مکتوب. قرطاس قرطس. (منتهی الارب). کتابت. (برهان قاطع). (آنندراج) (انجمن آرا). کاغذی که به نام کسی نوشته شود. (فرهنگ نظام). نوشته. مکتوب. رقعه. تعلیقه. خط. کتابت. (ناظم الاطباء). مراسله. مرقومه. (لغات فرهنگستان). رقیمه. کاغذ که به کسی نویسند:
  سخن نیز نشنید و نامه نخواند
  مرا پیش تختش به پایان نشاند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نامه در فرهنگ عمید

 • مطلبی که خطاب بر فردی معین نوشته می‌شود و معمولاً به‌وسیلۀ پست و در پاکت به دست گیرنده می‌رسد،
  کاغذی که بر روی آن مطالبی نوشته‌شده،
  (پیشوند) جزء پسین برخی کلمات به معنی نوشته‌ای در موضوع معین: پایان‌نامه، سال‌نامه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نامه در فارسی به انگلیسی

 • Epistle, Letter, Missive, Paper, Petition
فارسی به ترکی

نامه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نامه در فارسی به عربی

 • رساله، قائمه الشحن
تعبیر خواب

نامه در تعبیر خواب

 • اگر به خواب بیندکه نامه سر به مهر داشت، دلیل است سخنی پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده بیند، دلیل که سخنی فاش شنود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر درخواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبری به وی رسد. اگر بیند که نامه را بگشاد، دلیل است بی غم شود. اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتی که بیننده خواب امی بود و نیز گویند که آخر عمر او بود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • اگر درخواب بیند که پادشاه نامه به وی داد و در آن سخنان خوش نوشته است، دلیل راحت و خرمی است. اگر سخنان ناخوش بود، دلیل ترس و بیم بود. اگر بیند شیخی یا زاهدی نامه به وی داد، دلیل که آن زاهد یا شیخ او را پندی دهد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • اگر درنامه سخنِِ خیر نوشته بود. دلیل است حاجتش روا شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دلیل است کارش برنیاید. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نامه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مکتوب، کتابت، قرطاس، رقعه، خط
واژه پیشنهادی

نامه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید