معنی نامساوی

لغت نامه دهخدا

نامساوی

نامساوی. [م ُ] (ص مرکب) نابرابر. که مساوی و همسر و به یک مقدار و اندازه نباشند. مقابل مساوی.

فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نامساوی

نابرابر، مقابل مساوی

فارسی به ایتالیایی

حل جدول

نامساوی

نابرابر،نامتعادل،غیر یکسان

مترادف و متضاد زبان فارسی

نامساوی

غیرمساوی، نابرابر، نامعادل، نایکسان،
(متضاد) برابر

فارسی به عربی

نامساوی

غیر متساوی، متباین

انگلیسی به فارسی

triangle inequality

نابرابری مثلثی، نامساوی مثلث، نامساوی مثلثی


inequality

نامساوی


uneven

نامساوی


incoordinate

نامساوی


unequal

نامساوی


overbalance

چیز نامساوی


trigonometric inequality

نامساوی مثلثاتی


unequal probability

احتمال نامساوی


Clausius inequality

نامساوی کلازیوس

معادل ابجد

نامساوی

168

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری