معنی ناتنی

ناتنی
معادل ابجد

ناتنی در معادل ابجد

ناتنی
  • 511
حل جدول

ناتنی در حل جدول

  • نوعی خواهر و برادر
فرهنگ معین

ناتنی در فرهنگ معین

  • (تَ) (ص نسب. ) فرزندان یا خویشاوندانی که از یک پدر و مادر نباشند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ناتنی در لغت نامه دهخدا

  • ناتنی. [ت َ] (ص نسبی) ابی تنها. امی تنها. برادرندر. خواهرندر.
    - خواهر یا برادر ناتنی، که با تو از یک پدر است و ازیک مادر نیست. که با تو از یک مادر است و از یک پدرنیست. ناخواهری. نابرادری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناتنی در فرهنگ عمید

  • برادر یا خواهری که از یک پدر و مادر نباشند،
    زن یا مرد نسبت به فرزند همسر خود،. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

ناتنی در گویش مازندرانی

  • ناتنی – برادر یا خواهر رضاعی – برادر یا خواهر ناتنی
فرهنگ فارسی هوشیار

ناتنی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید