معنی ناتنی

گویش مازندرانی

ناتنی

ناتنی – برادر یا خواهر رضاعی – برادر یا خواهر ناتنی


ناتنی مار

مادر ناتنی – نامادری


ناتنی کیجا

دختر ناتنی

لغت نامه دهخدا

ناتنی

ناتنی. [ت َ] (ص نسبی) ابی تنها. امی تنها. برادرندر. خواهرندر.
- خواهر یا برادر ناتنی، که با تو از یک پدر است و ازیک مادر نیست. که با تو از یک مادر است و از یک پدرنیست. ناخواهری. نابرادری.

فرهنگ معین

ناتنی

(تَ) (ص نسب.) فرزندان یا خویشاوندانی که از یک پدر و مادر نباشند.

حل جدول

ناتنی

نوعی خواهر و برادر


تنی، ناتنی

نوعی خواهر و برادر


تنی ، ناتنی

نوعی خواهر و برادر


فرزند ناتنی

نوعی خواهر و برادر


نوعی برادر و خواهر

ناتنی

تعبیر خواب

خواهر ناتنی

تعبیر خواب خواهر ناتنی دیدن خواهر ناتنی خود در خواب، نشانه آن است که از نگرانی غیر قابل باوری رنج خواهید کشید.2ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند، علامت آن است که دوستان خود را در وضعیتی فلاکت بار خواهید دید. -

فرهنگ عمید

ناتنی

برادر یا خواهری که از یک پدر و مادر نباشند،
زن یا مرد نسبت به فرزند همسر خود،

فرهنگ فارسی هوشیار

ناتنی

ناخواهری و نابرادری

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

ناتنی

511

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری