معنی ناتنی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

ناتنی. [ت َ] (ص نسبی) ابی تنها. امی تنها. برادرندر. خواهرندر.
- خواهر یا برادر ناتنی، که با تو از یک پدر است و ازیک مادر نیست. که با تو از یک مادر است و از یک پدرنیست. ناخواهری. نابرادری.

فرهنگ معین

(تَ) (ص نسب.) فرزندان یا خویشاوندانی که از یک پدر و مادر نباشند.

فرهنگ عمید

برادر یا خواهری که از یک پدر و مادر نباشند،
زن یا مرد نسبت به فرزند همسر خود،

حل جدول

نوعی خواهر و برادر

گویش مازندرانی

ناتنی – برادر یا خواهر رضاعی – برادر یا خواهر ناتنی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناخواهری و نابرادری

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر