معنی مضایقه

مضایقه
معادل ابجد

مضایقه در معادل ابجد

مضایقه
 • 956
حل جدول

مضایقه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مضایقه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خودداری، دریغ، فروگذاری، تنگ گرفتن، خودداری کردن، دریغ ورزیدن، سخت گرفتن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مضایقه در فرهنگ معین

 • (مُ یَ قَ یا یِ قِ) [ع. مضایقه] (مص م. ) بر کسی تنگ گرفتن، سخت گیری کردن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مضایقه در لغت نامه دهخدا

 • مضایقه. [م ُ ی َ / ی ِ ق َ / ق ِ](از ع، اِمص) مضایقه. مضایقت. خودداری و سخت گیری در دادن چیزی یا کردن کاری. تنگ گرفتن و سخت گیری کردن. دریغ کردن. خویشتن داری. دریغ داشتن. (یادداشت مؤلف):
  با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست
  صدجان فدای یار نصیحت نیوش کن.
  حافظ.
  - مضایقه داشتن، مضایقه کردن در انجام دادن کاری. خودداری کردن از عملی. دریغ داشتن از کاری:
  در کار ما مضایقه ای داشت ناخدا
  کشتی به نوح ورخت به طوفان گذاشتیم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مضایقه در فرهنگ عمید

 • بر کسی تنگ گرفتن و سخت‌گیری کردن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مضایقه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

مضایقه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به عربی

مضایقه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مضایقه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید