معنی مساوی

مساوی
معادل ابجد

مساوی در معادل ابجد

مساوی
 • 117
حل جدول

مساوی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مساوی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • به‌اندازه، برابر، متساوی، معادل، هم‌تراز و هم‌سان، هم‌سر، هم‌میزان، هم‌وزن، یکسان،
  (متضاد) نامساوی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مساوی در فرهنگ معین

 • (مُ) [ع.] (اِ فا.) برابر، یکسان.
 • (مَ) [ع.] (اِ.) جِ مساوه، کردارهای زشت، بدی ها.
لغت نامه دهخدا

مساوی در لغت نامه دهخدا

 • مساوی. [م َ](ع اِ)مساوی ٔ. ج ِ مساءه. (منتهی الارب). ج ِ سیّئه. (مهذب الاسماء)(غیاث). جمع سوء(خلاف قیاس). و گویند مفرد آن مساءه باشد. (اقرب الموارد). بدیها. (دهار). عیوب ونقایص. (اقرب الموارد). زشتیها. عیبها:
  گر گفتم از رسول علی خلق را وصی است
  سوی شما سزای مساوی چرا شدم.
  ناصرخسرو.
  ذات تو به اوصاف محاسن متحلی است
  وز جمله ٔ اوصاف مساوی متعالی است.
  سوزنی.
  پس زبان و قلم نگاه می باید داشتن از مساوی و مثالب ایشان. توضیح بیشتر ...
 • مساوی. [م ُ](ع ص) نعت فاعلی از مصدر مساواه. رجوع به مساواه شود. برابر. (غیاث)(آنندراج). هموار. مستوی. معادل. یکسان. مطابق. راستاراست. علی السویه. همتا. متوازی. طوار. طور. عدل. قیاض. (منتهی الارب): آن لشکرکوههای چند که مساوی سماء و موازی جوزا بوده در مسافت آن دیار قطع کردند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 338).
  - مساوی بودن با، برابر و یکسان و معادل و همتا بودن. (ناظم الاطباء). مقابل بودن. یکی بودن. وجود و عدمش مساوی است. توضیح بیشتر ...
 • مساوی ٔ. [م َ وِءْ](ع اِ) مساوی. بدیها. (اقرب الموارد). رجوع به مساوی شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مساوی در فرهنگ عمید

 • مسائت
 • هم‌ارزش، برابر،

  هم‌اندازه،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مساوی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

مساوی در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

مساوی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

مساوی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

مساوی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مساوی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بدیها برابر، هموار، معادل، متوازی، همتا
فرهنگ فارسی آزاد

مساوی در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَساوِی (مَساوِی)، بدیها و زشتی ها چه در اعمال و چه در اقوال، عیوب (مفرد: مَساءَه «مَسائَه»)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

مساوی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

مساوی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید