معنی مریخ

مریخ
معادل ابجد

مریخ در معادل ابجد

مریخ
  • 850
حل جدول

مریخ در حل جدول

  • الهه جنگ رومیان
مترادف و متضاد زبان فارسی

مریخ در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

مریخ در فرهنگ معین

  • (مِ رِّ) [ع.] (اِ.) بهرام، چهارمین سیاره از منظومه شمسی.
لغت نامه دهخدا

مریخ در لغت نامه دهخدا

  • مریخ. [م َ](ع اِ) استخوانک نرم اندرونی شاخ دابه. ج، اَمرِخه. (منتهی الارب). || سرون درون سرون. (منتهی الارب). شاخ کوچک درون شاخ. (از اقرب الموارد). سروی سفید که در میان سرو بود. (مهذب الاسماء). توضیح بیشتر ...
  • مریخ. [م ِرْ ری](ع اِ) مردسنگ. (منتهی الارب). مرداسنج. (اقرب الموارد). || تیر دراز چهارپره. (منتهی الارب)(از اقرب الموارد). تیر پرتاب. (دهار)(ملخص اللغات حسن خطیب). || ذئب و گرگ. (از اقرب الموارد). ||(ص) درخت نرم و نازک. (منتهی الارب)(از اقرب الموارد). || گول. (منتهی الارب). احمق. (اقرب الموارد). || شخصی که بسیار روغن مالد. (از اقرب الموارد). مرخ. و رجوع به مرخ شود. توضیح بیشتر ...
  • مریخ. [م ِرْ ری](اِخ) نام ستاره ٔ فلک پنجم از ستاره های خُنَّس و آن را بهرام نیز گویند، منحوس و دال بر جنگ و خصومت و خونریزی و ظلم است. (منتهی الارب). کوکبی است از جمله ٔ سبعه ٔ سیاره و در آسمان پنجم می باشد. (برهان). ستاره ای است از خنس، گویند سبب تسمیه ٔ آن سرعت سیرش است و برخی گویند بسبب رنگ زرد و سرخ آن است که شبیه مرداسنج(مردار سنگ) باشد. (ازاقرب الموارد). چهارم کوکب سیار در عالم شمسی که بهرام نیز گویند و به اعتقاد بطلمیوس کوکب سیاری که درآسمان پنجم واقع شده است. توضیح بیشتر ...
  • مریخ. [م ُ رَی ْ ی َ](ع اِ) مرداسنگ. || استخوانک نرم اندرونی شاخ دابه. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مریخ در فرهنگ عمید

  • چهارمین سیارۀ منظومۀ شمسی به‌نسبت دوری از خورشید، بهرام،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مریخ در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

مریخ در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

مریخ در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

مریخ در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ستاره ای از زمین کوچکتر که بعد از زمین واقع شده و در برابر عطارد و نصف زهره روشنائی دارد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

مریخ در فرهنگ فارسی آزاد

  • مِرِیخ، Mars سیّاره ایست که کوچکتر از زمین که هر دو سال یکبار به دور خورشید می گردد، نام دیگرش بهرام است،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه