معنی متباین

متباین
معادل ابجد

متباین در معادل ابجد

متباین
 • 503
حل جدول

متباین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

متباین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جدا، متفاوت، متمایز، مخالف،

  (متضاد) متشابه، مترادف، متماثل
فرهنگ معین

متباین در فرهنگ معین

 • (مُ تَ ی) [ع.] (اِفا.) متمایز، جدا از یکدیگر.
لغت نامه دهخدا

متباین در لغت نامه دهخدا

 • متباین. [م ُ ت َ ی ِ] (ع ص) متبائن. جدا شونده از یکدیگر. (آنندراج). از هم جدا شونده. (غیاث). مأخوذ از تازی متمایز و جدای از یکدیگر و دور از هم. (ناظم الاطباء). || مخالف. (فرهنگ فارسی معین): دیگر طرایق مختلف و متباین که اکابر فضلا و بلغا را بود و اگر از هر یکی انموذجی باز نمائیم به اطالت انجامد. (مرزبان نامه، از فرهنگ فارسی ایضاً). و رجوع به تباین شود. || (اصطلاح منطق) الفاظ بسیار که بر معانی بسیار دلالت کند، هر لفظی بر معنیی دیگر بی اشتراک، مانند انسان و اسب: و گمان افتد که هر دو لفظ مترادفند و نباشد، بلکه متباین باشد مانند سیف و حسام چه سیف شمشیر باشد و حسام شمشیربران. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

متباین در فرهنگ عمید

 • جدا از یکدیگر،

  آنچه با دیگری دوری و تفاوت دارد، ضد یکدیگر،
فارسی به عربی

متباین در فارسی به عربی

عربی به فارسی

متباین در عربی به فارسی

 • ناجور , مختلف , نابرابر , نامساوی , غیرمتجانس , ناهمسان , ناهمانند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

متباین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) جدا شونده از یکدیگر، مخالف: دیگر طرایق مختلف و متباین که اکابر فضلا و بلغا را بود و اگر از هر یکی انموذجی باز نماییم با طالت انجامد. الفاظ بسیار که بر معانی بسیار دلالت کند هر لفظی بر معنیی دیگر بی اشتراک مانند: انسان و اسب: و گمان افتد که هر دو لفظ مترادفند و نباشد بلک متباین باشد مانند سیف و حسام چه سیف شمشیر باشد و حسام شمشیر بران. و اما قسم دوم که الفاظ بسیار بر معانی بسیار دلالت کند هر لفظی بر معنیی دیگر بی اشتراک آنرا اسما ء متباینه خواندند، دو عدد نا مساوی را گویند که نسبت بهم اصم باشند بطوری که نه با عدد ثالثی وفق داشته باشند و نه بزرگتر بر کوچکتر قابل بخش باشد مثل 10 و 7 بعبارت دیگر دو عدد نا مساوی را نسبت بیکدیگر متباین گویند وقتی که مقسوم علیه مشترک آنها واحد باشد یعنی جز واحد بعدد دیگری تقسیم پذیر نباشند درین صورت بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها همان واحد است مانند: 26 و 15 مقابل متداخل متوافق. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

متباین در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُتَبایِن، مختلف با یکدیگر، متفاوت با هم، دور شونده از هم، جدا شونده از یکدیگر،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید