معنی مارش

لغت نامه دهخدا

مارش

مارش. (فرانسوی، اِ) (اصطلاح نظامی) راه رفتن سربازان با نظم و ترتیب. || سرودی حماسی که سربازان در موقع حرکت هم آهنگ با قدمها خوانند. (فرهنگ فارسی معین).

مارش. [رَ] (اِخ) نام یکی از بتخانه های قدیم است که در سه فرسنگی اصفهان بر سر کوهی ساخته بودند و آن از جمله ٔ هفت بتخانه است که بنام سبعه ٔ سیاره کرده بودند و گشتاسب بتهای آن بتخانه را برطرف کرد و آتشکده ساخت و هریک را به اضافه ٔ نوبهار می خوانند همچو نوبهار تیر و نوبهار ماه و نوبهار ناهید و غیره و «نوبهار» آتشکده را می گویند. (برهان). یکی از هفت آتشکده ٔ مشهور ایران است که گشتاسب شاه در سر کوهی در سه فرسنگی اصفهان ساخته است. (آنندراج) (انجمن آرا).


پن مارش

پن مارش. [پ َ] (اِخ) (پوانت دو...) (در لهجه ٔ برونن، سر اسب) دماغه ای در جنوب شرقی بال ِ اودیترن.

پن مارش. [پ َ] (اِخ) از ناحیه ٔ اکس دارای 4270 تن سکنه ودر آنجا عصاری روغنهای نباتی و ازجمله زیتون هست.

پن مارش. [پ َ] (اِخ) نام شهری واقع در فینیستر از ناحیه ٔکمپر دارای 7037 تن سکنه و بدانجا صید ماهی کنند.

تعبیر خواب

مارش

صدای نواختن یک مارش عزا را می شنوید: شانس به کسی که دوستش دارید روی می آورد.
شمامارش عزا می نوازید: حادثه مهم و پر منفعتی در پیش است.
سربازان مارش عزا می نوازند: یک دوست دورو در کنار شماست. - کتاب سرزمین رویاها

فرهنگ عمید

مارش

قطعۀ موسیقی دوضربی یا چهارضربی با ضربه‌های محکم و مقطع که هنگام حرکت سربازان برای هماهنگ کردن گام‌های آن‌ها نواخته می‌شود،

حل جدول

مارش

موزیک نظامی

قدم‌رو

فرهنگ معین

مارش

آهنگ موسیقی معمولاً دو یا چهار ضربی با ضربه های مقطع و محکم که به ویژه برای تنظیم حرکت قدم های دسته های نظامی و تهیج و تشجیع آنان نواخته می شود، موسیقی نظامی. [خوانش: [فر.] (اِ.)]

مترادف و متضاد زبان فارسی

مارش

موسیقی نظامی، رژه، سان، قدم‌رو

ترکی به فارسی

مارش

سرود

فرهنگ فارسی هوشیار

مارش

جای پا، روش، رفتار


مارش گس

انگلیسی (گاز مرداب) دم


مارش لند

انگلیسی زمین ماندابی

معادل ابجد

مارش

541

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری