معنی مارش

مارش
معادل ابجد

مارش در معادل ابجد

مارش
 • 541
حل جدول

مارش در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مارش در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • موسیقی نظامی، رژه، سان، قدم‌رو
فرهنگ معین

مارش در فرهنگ معین

 • آهنگ موسیقی معمولاً دو یا چهار ضربی با ضربه های مقطع و محکم که به ویژه برای تنظیم حرکت قدم های دسته های نظامی و تهیج و تشجیع آنان نواخته می شود، موسیقی نظامی. [خوانش: [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مارش در لغت نامه دهخدا

 • مارش. (فرانسوی، اِ) (اصطلاح نظامی) راه رفتن سربازان با نظم و ترتیب. || سرودی حماسی که سربازان در موقع حرکت هم آهنگ با قدمها خوانند. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
 • مارش. [رَ] (اِخ) نام یکی از بتخانه های قدیم است که در سه فرسنگی اصفهان بر سر کوهی ساخته بودند و آن از جمله ٔ هفت بتخانه است که بنام سبعه ٔ سیاره کرده بودند و گشتاسب بتهای آن بتخانه را برطرف کرد و آتشکده ساخت و هریک را به اضافه ٔ نوبهار می خوانند همچو نوبهار تیر و نوبهار ماه و نوبهار ناهید و غیره و «نوبهار» آتشکده را می گویند. (برهان). یکی از هفت آتشکده ٔ مشهور ایران است که گشتاسب شاه در سر کوهی در سه فرسنگی اصفهان ساخته است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مارش در فرهنگ عمید

 • قطعۀ موسیقی دوضربی یا چهارضربی با ضربه‌های محکم و مقطع که هنگام حرکت سربازان برای هماهنگ کردن گام‌های آن‌ها نواخته می‌شود،. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

مارش در تعبیر خواب

 • صدای نواختن یک مارش عزا را می شنوید: شانس به کسی که دوستش دارید روی می آورد.
  شمامارش عزا می نوازید: حادثه مهم و پر منفعتی در پیش است.
  سربازان مارش عزا می نوازند: یک دوست دورو در کنار شماست. - کتاب سرزمین رویاها. توضیح بیشتر ...
ترکی به فارسی

مارش در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

مارش در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید