معنی لحاف

لحاف
معادل ابجد

لحاف در معادل ابجد

لحاف
 • 119
حل جدول

لحاف در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

لحاف در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پتو، پوشش، دواج، لحیف، بستر، دواج، رختخواب،

  (متضاد) نهالی
فرهنگ معین

لحاف در فرهنگ معین

 • (لِ) [ع. ] (اِ. ) رواندازی آکنده از پشم یا پنبه که هنگام خوابیدن بر روی خود می اندازند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

لحاف در لغت نامه دهخدا

 • لحاف. [ل ِ] (ع اِ) بسترآهنگ. (جهانگیری). دواج. بالاپوش شب. مشمال. (منتهی الارب). ازار. جامه ٔ پنبه دار شب خوابی. (غیاث). بالاپوش، مقابل نهالی و زیرپوش:
  خوشا حال لحاف و بسترآهنگ
  که میگیرند هر شب در برت تنگ.
  لبیبی.
  نالنده اسقفی ز بر بستر پلاس
  رومی لحاف زرد به پهنا برافکند.
  خاقانی.
  با چنین آهن دل آتش سجاف
  حق نشاید گفت جز زیرلحاف.
  مولوی.
  اندر لحاف و بالش خوش خفته بود پنبه
  حلاج خواند بر وی یا ایهاالمزمل.
  نظام قاری (دیوان البسه ص 31). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لحاف در فرهنگ عمید

 • روانداز ضخیم آکنده از پشم یا پنبه به شکل مستطیل که هنگام خوابیدن برای گرم نگه‌داشتن بر روی خود می‌اندازند، دواج،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

لحاف در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

لحاف در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

لحاف در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

لحاف در فارسی به عربی

 • لحاف، مفرش السریر
تعبیر خواب

لحاف در تعبیر خواب

 • دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است.
  اول: زن عالمه.
  دوم: کنیزک دوشیزه.
  سوم: عزو جاه و مقام.
  - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • دیدن لحاف درخواب، دلیل زن است. اگر بیند لحاف نو بخرید، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد. اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر دید لحافی سبز داشت، دلیل است زنی دیندار بخواهد. اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است. اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است. اگر سیاه بیند زن او عالمه است و زرد زن بیمار گونه بود. اگر ملوّن بیند، زن او فرینبده است. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • لحاف در خواب، به زن تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که لحافی را به روی خود میکشد، زن میگیرد یا به آسایش و استراحت میرسد. - خالد بن علی بن محد العنبری. توضیح بیشتر ...
 • معبران کهن نوشته اند لحاف زن است. لحاف در موقع خواب و استراحت به ما آرامش می بخشد و زیر آن احساس امنیت و راحتی می کنیم، آن ها این آرامش را با آرامشی که زن به مرد می دهد مقایسه و تشبیه کرده اند. همین طور لحاف برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می بخشد. لحاف نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد. اگر ببینید لحاف کهنه ای دارید زنی بد نصیب شما می شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می شود. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ دیدن لحاف در خواب، نشانه قدم نهادن به محیطهای دلپذیر و لبریز از آسایش است. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که رفتار سنجیده و عاقلانه اش او را نزد مردی مقبول جلوه خواهد داد، تا آنجا که او را به همسری خود برخواهد گزید.
  ۲ـ دیدن لحافهای تمیز و سوراخ سوراخ در خواب، نشانه یافتن همسری باارزش است.
  ۳ـ دیدن لحافهای کثیف در خواب، علامت آن است که با دیگران رفتار پسندیده ای نخواهید داشت، و برای یافتن همسری مطلوب شکست خواهید خورد. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

لحاف در عربی به فارسی

 • لحاف , بالا پوش , مثل لحاف دوختن
فرهنگ فارسی هوشیار

لحاف در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بستر آهنگ، بالاپوش شب، جامه پنبه دار شب خوابی
فارسی به ایتالیایی

لحاف در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

لحاف در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه