معنی لانجین

لانجین
معادل ابجد

لانجین در معادل ابجد

لانجین
 • 144
حل جدول

لانجین در حل جدول

 • شهر سفال ایران
 • تغار و کاسه بزرگ
فرهنگ معین

لانجین در فرهنگ معین

 • (جِ) (اِ.) تغار، کاسه بزرگ.
لغت نامه دهخدا

لانجین در لغت نامه دهخدا

 • لانجین. (اِ) تغاری با لبه ٔ کوتاه برای خمیر کردن یا جامه شستن. تغار بزرگ آب. تغار سفالین بزرگ. کاسه ٔ بزرگ سفالین یا مسین.
  - امثال:
  لانجین پیاله کن که لب یار نازک است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لانجین در فرهنگ عمید

 • کاسۀ بزرگ، تغار گلی،
فرهنگ فارسی هوشیار

لانجین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) تغاری بزرگ سفالین یا مسین دارای لبه ای کوتاه که بجهت خمیر کردن آرد یالباس شستن بکار برند و یا در آن آب ریزند: لانجین پیاله کن که لب یار نازک است. کاسه بزرگ. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

لانجین در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید