معنی قاهره

فرهنگ معین

قاهره

(هِ رِ یا رَ) [ع. قاهره] (اِفا.) مؤنثِ قاهر. غالب، چیره.

فرهنگ عمید

قاهره

قاهر

نام های ایرانی

قاهره

دخترانه، مؤنث قاهر، نام پایتخت مصر

حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

قاهره

مونث قاهر و پایتخت مسر، شتابزدگی، آغاز هر چیز، سرسینه (اسم) مونث قاهر: دولت قاهر ملوک قاهر.


افواح قاهره

گروهان چیره


برازخ قاهره

همیستکان های چیر پرتو دهندگان

لغت نامه دهخدا

باغ قاهره

باغ قاهره. [غ ِ هَِ رَ] (اِخ) در حوالی قاهره باغی است که آنرا باغ فرعون گویند. رجوع به باغ فرعون و سفرنامه ٔ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص 62 شود.

اطلاعات عمومی

معادل ابجد

قاهره

311

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری