معنی ظرافت

ظرافت
معادل ابجد

ظرافت در معادل ابجد

ظرافت
 • 1581
حل جدول

ظرافت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ظرافت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • زیبایی، لطافت، لطف، شوخی، لودگی، مطایبه، هزل، زیرکی، نکته‌سنجی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ظرافت در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) زیرک شدن، ماهر گردیدن، (اِمص. ) زیرکی، مهارت، خوش زبانی، نکته سنجی، خوش اندامی، زیبایی. [خوانش: (ظَ فَ) [ع. ظرافه]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ظرافت در لغت نامه دهخدا

 • ظرافت. [ظَ ف َ] (ع اِمص) زیرکی. تیزدل شدن. زیرک شدن. || ماهر گردیدن. || ظرف. رجوع به ظرف شود. || چابکی. || سبکروحی. || سبکروح شدن. خوش طبعی. مزاح: درویشی به مقامی درآمد که صاحب آن بقعه کریم النفس بود، طایفه ای اهل فضل و بلاغت در صحبت او هریک بذله و لطیفه ای همی گفتند، درویش راه بیابان قطعکرده بود و مانده و چیزی نخورده، یکی از آن میان به طریق ظرافت گفت ترا هم چیزی بباید گفت. (گلستان).
  تو بر سر قدر خویشتن باش و وقار
  بازی و ظرافت به ندیمان بگذار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ظرافت در فرهنگ عمید

 • زیبایی،

  [مجاز] نکته‌سنجی، خوش‌طبعی،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ظرافت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

ظرافت در فارسی به انگلیسی

 • Delicacy, Delicateness, Elegance, Finesse, Grace, Gracefulness, Niceness, Nicety, Precision, Refinement, Sensitiveness, Subtlety. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

ظرافت در فارسی به عربی

 • انوثه، بداعه، رشاقه، طیبه، نعمه
فرهنگ فارسی هوشیار

ظرافت در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

ظرافت در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید