معنی شقایق

لغت نامه دهخدا

شقایق

شقایق. [ش َ ی ِ] (از ع، اِ) شقائق. گیاهی که شبیه است به گل خشخاش وبه تازی شقائق النعمان گویند. (ناظم الاطباء). لاله ٔ دختری. (ریاض الادویه). لاله. (لغت فرس اسدی) (بحر الجواهر). لاله ٔ داغدار. لاله ٔ نعمان. لاله ٔ دلسوخته. شقائق. لاله بشکنک. الاله. آلاله. شقر. (یادداشت مؤلف). گیاهی است یکساله به ارتفاع 30 تا 60 سانتیمتر از تیره ٔ خشخاش که غالباً در مزارع و کشتزارها میروید. گلش منفرد و بزرگ و زیبا برنگ قرمز و شامل دو کاسبرگ است که مانند خشخاش زود می افتند. تعداد گلبرگها چهار و تعداد پرچمها زیاد است و بعلاوه در قاعده ٔ گلبرگهای آن غالباً لکه های سیاهرنگ دیده میشود. قسمت مورد استفاده ٔ این گیاه در گلبرگهای آن است که باید پس از جمعآوری بسرعت خشک شود تا خراب نگردد و به رنگ تیره درنیاید. و آنرا در تداوی بکار برند. خشخاش بری. خشخاش منثور. خشخاش بستانی. (فرهنگ فارسی معین):
جام کبود و باده ٔ سرخ و شعاع زرد
گویی شقایق است و بنفشه ست و شنبلید.
کسایی.
از تیغ مردان حقایق زمین رنگ شقایق گرفت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 273).
شقایق سنگ را بتخانه کرده
صبا جعدچمن را شانه کرده.
نظامی.
چو شاپور آمد آنجا سبزه نو بود
ریاحین را شقایق پیشرو بود.
نظامی.
بنفشه با شقایق در مناجات
فلک میگفت فی التأخیر آفات.
نظامی.
گیا خود همان قدر دارد که هست
وگر در میان شقایق نشست.
(بوستان).
خواب از خمار باده ٔ نوشین بامداد
بر بستر شقایق خودروی خوشتر است.
سعدی.
گل بوستان رویت چو شقایق است لیکن
چه کنم به سرخرویی که دلی سیاه داری.
سعدی.
- شقایق ارمنستانی، یکی از گونه های شقایق نعمانی است. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به شقائق النعمان شود.
- شقایق بری، نوعی از شقایق است شبیه نبات خشخاش. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن).
- شقایق بستانی، نوعی از شقایق که در بوستان روید و برگ آن از برگ شقایق بری کوچکتر باشد. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن).
- شقایق پوش، کنایه از سرخرنگ. کنایه از رنگارنگ:
زمین نطع شقایق پوش گشته
شقایق مهد مرزنگوش گشته.
نظامی.


شقایق النعمن

شقایق النعمن. [ش َ ی ِ قُن ْ ن ُ ما] (ع اِ مرکب) شقایق النعمان. رجوع به شقائق النعمان شود.


شقایق نعمان

شقایق نعمان. [ش َ ی ِ ق ِ ن ُ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) شقائق النعمان. لاله ٔ کوهی. آلاله. (یادداشت مؤلف):
باغها داشتم پر از گل سرخ
دشتها پر شقایق نعمان.
فرخی.
چنان کنیم کنون روی کوه را که شود
ز خون دشمن تو پر شقایق نعمان.
فرخی.
و رجوع به شقایق وشقایق نعمانی و شقائق النعمان شود.


شقایق النعمان

شقایق النعمان. [ش َ ی ِ قُن ْ ن ُ] (ع اِ مرکب) شقائق النعمان. آلاله. شقایق نعمان. لاله ٔ کوهی. عندم. (یادداشت مؤلف). لاله. (مفاتیح). شقائق النعمن. شقائق نعمان. شقر. لاله ٔ کوهی. (از تذکره ٔ صیدنه ٔ ابوریحان بیرونی). رجوع به شقایق نعمانی و شقائق النعمان و ذخیره ٔ خوارزمشاهی شود.


شقایق نعمانی

شقایق نعمانی. [ش َ ی ِ ق ِ ن ُ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) گیاهی است علفی و پایا به ارتفاع ده تا چهل سانتیمتر از تیره ٔ آلاله ها که در چمنزارها در غالب نقاط بحرالرومی و آسیای صغیر و آسیای مرکزی میروید. برگهایش دارای بریدگیهای بسیار و گلش منفرد زیبا، برنگ بنفش مایل به قرمز است. ساقه و برگ و دمگل و همچنین سطح خارجی پوشش گل آن از تارهای ظریف و نازک و فراوان پوشیده میباشد. قسمت مورد استفاده ٔ این گیاه برگ و گلهای تازه ٔ آن است. در شقایق نعمانی ماده ای بنام آنمونین موجود است که سمی است. از مواد مستخرج از شقایق نعمانی و همچنین انساج خود گیاه بعنوان قاعده آور و مسکن دردهای رحمی و سیاه سرفه و تنگی نفس وتعدیل کننده ٔ تحریکات عصبی استفاده میکنند. شقایق النعمان. لاله ٔ حمرا. لاله ٔ سرخ. گلنجیک چیچکی. الشقار. الشقاری. هوایه. شقیق النعمان. سکبه ٔ حمرا. انامونی.
توضیح: این گیاه با شقایق نباید اشتباه شود زیرا از دو تیره ٔ جداگانه اند و با هم هیچ نسبتی ندارند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به شقایق و شقائق النعمان و کارآموزی داروسازی ص 189 و 190 و گیاه شناسی گل گلاب ص 199 شود.
- شقایق نعمانی وحشی، یکی از گونه های شقایق نعمانی است. (فرهنگ فارسی معین).


شقایق پیچ

شقایق پیچ. [ش َی ِ ق ِ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) گیاهی است بالارونده از تیره ٔ آلاله ها که دارای برگهای متقابل است. شیره ٔ برگهایش پوست بدن را ملتهب و قرمز میکند، از این رو گدایان از آن استفاده و بدن خود را به منظور جلب ترحم زخم میکنند. ماده ای که از انساج این گیاه استخراج شده بنام کلماتین موسوم است. سابقاً از گیاه مزبور در تداوی سرطان استفاده میکردند. شراج. ملعه. قلیماتس. کلماتیس. ظیان. یاسمن البر. یاسمن بری. یاس سفید. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به مترادفات کلمه و گیاه شناسی گل گلاب ص 199 و کارآموزی داروسازی ص 196 شود.

فرهنگ عمید

شقایق

گیاهی شبیه خشخاش با برگ‌های بریده و گل‌های سرخ که در انتهای گلبرگ‌های آن لکۀ سیاهی وجود دارد. لالۀ حمرا، لالۀ سرخ، لالۀ نعمانی، شقایق نعمان، شقایق‌النعمان،
* شقایق دریایی: (زیست‌شناسی) نوعی مرجان به ‌شکل استوانه که روی صخره‌های کف دریا پیدا می‌شود،


شقایق النعمان

شقایق

فرهنگ معین

شقایق

(شَ یِ) (اِ.) گیاهی است یکساله از تیره خشخاش که غالباً در مزارع و کشتزارها م ی روید. گلش منفرد و بزرگ و زیبا به رنگ قرمز است.

حل جدول

شقایق

آلاله، لاله

آلاله

نام های ایرانی

شقایق

دخترانه، گلی سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرکگهایش لکه سیاهی هست

مترادف و متضاد زبان فارسی

شقایق

آلاله، لاله، لاله‌نعمان

فرهنگ فارسی هوشیار

شقایق

جنسی از لاله که شبیه است به گل خشخاش

فارسی به ایتالیایی

شقایق

papavero

معادل ابجد

شقایق

511

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری