معنی شاهدانه

شاهدانه
معادل ابجد

شاهدانه در معادل ابجد

شاهدانه
 • 366
حل جدول

شاهدانه در حل جدول

 • گیاهی با دانه‌های روغنی و خوراکی
 • گیاهی با دانههای روغنی
 • بنگ
 • گیاهی با دانه های روغنی
 • گیاهی با دانه های روغنی و خوراکی
فرهنگ معین

شاهدانه در فرهنگ معین

 • (نِ) [په. ] (اِمر. ) = شهدانه. شاهدانج: گیاهی است از تیره گزنه ها، دو پایه، علفی، یکساله و دارای گونه های مختلف است. از دانه شاهدانه روغنی با بوی قوی و نامطبوع حاصل می گردد که به مصرف تهیه صابون های نرم و سوخت می رسد. از سر شاخه های گلدار آن بنگ و. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شاهدانه در لغت نامه دهخدا

 • شاهدانه. [ن َ/ ن ِ] (اِ مرکب) دانه ٔ ممتاز در نوع خود. شاهدان. || مروارید بزرگ و نفیس. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • شاهدانه. [ن َ / ن ِ] (اِ مرکب) حب قنب. شهدانه. شهدانج. (یادداشت مؤلف). تخم کنو. کنودان. کنودانه. (برهان). تخم شهدانه. بزرالقنب. کنب دان. کنب دانی. (یادداشت مؤلف). تخم بنگ را گویند و به عربی کنب خوانند و معرب آن شاه دانج باشد و شاه دانق هم بنظر آمده است. (برهان). شادنج. (منتهی الارب). بنگ. کنف. (فهرست مخزن الادویه). برخی کتب اشتباهاً کنف را مرادف با شاهدانه دانسته اند در صورتی که کنف نباتی است که اقسام آن در کاغذسازی مفید میباشد. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شاهدانه در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

شاهدانه در نام های ایرانی

 • دخترانه، نام گیاهی است که از دانه آن روغن می گیرند
خواص گیاهان دارویی

شاهدانه در خواص گیاهان دارویی

 • تخم آن به عنوان مخدر مصرف می شود. زیادی آن باعث غم واندوه فراوان خواهد شد. اگر تخم آن را بوداده مصرف کنند از خواصش کم می کند. شاهدانه در فعالیت غدد جنسی اثر نیکو دارد. و موجب ازدیاد ترشح آنها می شود. زیاد خوردنش آب منی را می خشکاند. تخمش باد شکن و دیر هضم و بسیار گرم است. از برگهایش ماده سمی بنگ یا حشیش گرفته می شود. در اثر گرمی که دارد سر درد ایجاد می کند. گویند به زیان معده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

شاهدانه در فرهنگ گیاهان

فرهنگ فارسی هوشیار

شاهدانه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گیاهی است از تیره گزنه ها که دو پایه و علفی و یک ساله است. ارتفاعش بین 1 تا 2 متر و گاهی هم بیشتر است. دارای گونه های مختلف و بویش قوی و نامطبوع است. برگهای این گیاه متقابل و دارای 5 تا 7 لوب عمیق دندانه دار با دمبرگ دراز می باشد. گلهای نر شاهدانه به صورت مجتمع و به طور آویخته بر روی برگها خارج می شود در قسمت انتهایی آن قرار دارد. در هر گل نر 5 پرچم موجود است. گلهای ماده بدون دمگل مشخصی در بغل گوشوارک های شبیه برگ قرار گرفته اند میوه شاهدانه فندق سیاه یا قهوه یی رنگ است و محتوی یک دانه تقریبا بدون آلبومن است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید